Firma Wiesmann zbankrutowała

Firma Wie­smann zaj­mu­ją­ca się pro­duk­cją spor­to­wych aut ogło­sił upa­dłość. Nie po­twier­dzo­no in­for­ma­cji czy ozna­cza to de­fi­ni­tyw­ny ko­niec marki.

Firma zo­sta­ła za­ło­żo­na w 1988 roku. Wy­ko­rzy­stu­jąc jed­nost­ki na­pę­do­we od BMW, pro­du­ko­wa­ła spor­to­we sa­mo­cho­dy z na­ci­skiem na styl retro. Auta ce­cho­wa­ła duża eks­klu­zyw­ność oraz nie­wiel­ka ilość pro­du­ko­wa­nych eg­zem­pla­rzy. Pod ich maski tra­fia­ły sze­ścio- lub ośmio­cy­lin­dro­we sil­ni­ki ben­zy­no­we, a po­jaz­dy od­zna­cza­ły się bar­dzo do­bry­mi osią­ga­mi.

Nie­wąt­pli­wie do po­gor­sze­nia wy­ni­ków fi­nan­so­wych firmy do­szło po opusz­cze­niu w ze­szłym roku przed­się­bior­stwa przez za­ło­ży­cie­li – Mar­ti­na oraz Frie­dhel­ma Wie­sman­na. Rocz­nie sprze­da­wa­no tylko 200 eg­zem­pla­rzy.

Nie zo­sta­ło po­twier­dzo­ne czy marka bę­dzie re­ak­ty­wo­wa­na, czy ogło­sze­nie wnio­sku o upa­dłość to jej osta­tecz­ny ko­niec.

Motofakty.pl, Autor: (mm)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997