Europejski Dzień Bez Samochodu już jutro

Dzień Bez Sa­mo­cho­du, ob­cho­dzo­ny co roku 22 wrze­śnia, jest mię­dzy­na­ro­do­wą kam­pa­nią pro­mu­ją­cą za­stą­pie­nie sa­mo­cho­du ko­mu­ni­ka­cją miej­ska, ro­we­ro­wa i pie­szą, pod­czas któ­rej cen­tra wielu miast za­my­ka­ne są dla ruchu sa­mo­cho­do­we­go.
Dzień Bez Sa­mo­cho­du jest dniem koń­czą­cym Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Zrów­no­wa­żo­ne­go Trans­por­tu, który zo­stał za­ini­cjo­wa­ny w 2002 roku przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską. Celem kam­pa­nii jest za­chę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa do eko­lo­gicz­nych spo­so­bów po­dró­żo­wa­nia – jazdy na ro­we­rze, środ­ka­mi ko­mu­ni­ka­cji miej­skiej i cho­dze­nia.

W ra­mach Dnia Bez Sa­mo­cho­du, wszy­scy wła­ści­cie­le sa­mo­cho­dów oso­bo­wych mogą za darmo po­dró­żo­wać au­to­bu­sa­mi, tram­wa­ja­mi i tro­lej­bu­sa­mi, na pod­sta­wie waż­ne­go do­wo­du re­je­stra­cyj­ne­go. Część miast akcję dar­mo­wej ko­mu­ni­ka­cji prze­nio­sła z so­bo­ty na dzi­siaj (np. Wro­cław).

Motofakty.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997