Czarne skrzynki w samochodzie w przyszłym roku?

Jak po­da­je Forsal.pl, mło­dzi kie­row­cy mogą do­stać zniż­ki na skład­ki OC. Wa­run­kiem uzy­ska­nia upu­stu jest za­mon­to­wa­nie w sa­mo­cho­dzie czar­nej skrzyn­ki, która śle­dzi­ła­by do­kład­nie po­czy­na­nia kie­row­cy.
Fot. ArchiwumTakie roz­wią­za­nie za­pro­po­no­wał jeden z ubez­pie­czy­cie­li. Dzię­ki niemu mło­dzi kie­row­cy w wieku 25 – 30 lat, któ­rzy uwa­ża­ni są za naj­bar­dziej ry­zy­kow­ną grupę, mo­gli­by wcze­śniej uzy­skać tań­sze ubez­pie­cze­nia. Obec­nie staw­ki za po­li­sę OC/AC są dla nich bar­dzo dro­gie. Aby zdo­być pierw­sze zniż­ki, kie­row­ca musi wy­ka­zać, że jest od­po­wie­dzial­nym za kie­row­ni­cą, co wy­ma­ga sporo czasu.

Po­mysł z czar­ny­mi skrzyn­ka­mi w sa­mo­cho­dzie wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Takie urzą­dze­nie za­pi­sy­wa­ło­by pod­sta­wo­we pa­ra­me­try jazdy. Dzię­ki niemu można od­two­rzyć jaka licz­ba ki­lo­me­trów zo­sta­ła po­ko­na­na każ­de­go dnia oraz z jaką pręd­ko­ścią od­by­wa­ła się jazda. Do­dat­ko­wo bę­dzie umoż­li­wia­ło ana­li­zę jak szyb­ko kie­row­ca ru­szał po zmia­nie świa­teł, czy ha­mo­wał gwał­tow­nie, a może ła­god­nie. Urzą­dze­nie w przy­pad­ku wy­pad­ku może wy­słać sy­gnał do ubez­pie­czy­cie­la, że po­trzeb­na jest pomoc.

Koszt czar­nej skrzyn­ki wy­no­si około ty­sią­ca zło­tych. Ubez­pie­czy­ciel jest w sta­nie udzie­lić wstęp­nej zniż­ki jeśli młody kie­row­ca zgo­dzi się na jej za­mon­to­wa­nie w swoim sa­mo­cho­dzie. Wy­so­kość skład­ki wy­raź­nie zmniej­szy­ła­by się do­pie­ro pod­czas prze­dłu­ża­nia po­li­sy.

Czar­ne skrzyn­ki mogą wejść na pol­ski rynek w przy­szłym roku. Mia­ły­by być mon­to­wa­ne tylko na proś­bę kie­row­cy. Par­la­ment Eu­ro­pej­ski pra­cu­je jed­nak nad prze­pi­sa­mi, które po­zwo­lą mon­to­wać urzą­dze­nia w każ­dym aucie.

Motofakty.pl, Nowości Autor: (mm)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997