Co będzie z marką Lancia?

Fiat ujaw­nił nowe in­for­ma­cje na temat marki Lan­cia. Jej przy­szłość nie wy­glą­da zbyt ró­żo­wo.

Szef Fiata Ser­gio Mar­chion­ne w wy­wia­dzie dla ma­ga­zy­nu „La Re­pub­bli­ca” zdra­dził plany do­ty­czą­ce Lan­cii. Sa­mo­cho­dy tej wło­skiej marki zo­sta­ną wy­co­fa­ne ze wszyst­kim ryn­ków oprócz ro­dzi­me­go. Co wię­cej, pro­du­cent nie za­mie­rza roz­sze­rzać swo­jej linii mo­de­lo­wej, a wręcz prze­ciw­nie: zo­sta­nie ogra­ni­czo­na tylko do mo­de­lu Yp­si­lon.

Dużo le­piej wy­glą­da przy­szłość Alfy Romeo. Fiat za­prze­czył wszel­kim po­gło­skom do­ty­czą­cym sprze­da­ży marki Volks­wa­ge­no­wi.

Już na wio­snę zo­sta­ną po­ka­za­ne nowe po­jaz­dy, które po­ka­żą nową, bar­dziej pre­sti­żo­wą sty­li­sty­kę Alfy.

Autor: mk
Źródło: Onet