Citroen wprowadza do Polski system Select

Ci­tro­en wpro­wa­dził do Pol­ski sys­tem Se­lect. Umoż­li­wia on sprze­daż oraz kupno w sa­lo­nach tej marki uży­wa­nych sa­mo­cho­dów po­sia­da­ją­cych gwa­ran­cję.
Za­sa­da dzia­ła­nia pro­gra­mu Ci­tro­en Se­lect jest bar­dzo pro­sta. W wy­bra­nych punk­tach sprze­da­ży aut fran­cu­skie­go pro­du­cen­ta klien­ci będą mogli wy­bie­rać spo­śród uży­wa­nych po­jaz­dów róż­nych marek, które będą po­sia­da­ły 24 lub 12-mie­sięcz­ną gwa­ran­cję. W ofer­cie znaj­dą się wy­łącz­nie po­jaz­dy w wieku do 7 lat z prze­bie­giem nie więk­szym, niż 150 tys. km.

Z kolei oso­bom, które chcą sprze­dać swoje auto, Ci­tro­en ofe­ru­je odkup sa­mo­cho­du. W nie­któ­rych przy­pad­kach cała trans­ak­cja może trwać nie dłu­żej, niż 1 dzień. Pro­gra­mem Ci­tro­en Se­lect ob­ję­to w Pol­sce 19 sa­lo­nów sprze­da­ży.

Motofakty.pl


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997