Chevrolet Spark wbiega na ulice Nowego Jorku

Che­vro­let Spark (2013) wcho­dzi wła­śnie do sprze­da­ży w USA. Jego od­waż­na ko­lo­ry­sty­ka nad­wo­zia ide­al­nie wpi­su­je się w ak­tyw­ny, miej­ski styl życia, dla­te­go model ten po­pro­wa­dzi bli­sko 10 ty­sięcz­ny tłum bie­ga­czy pod­czas The Color Run™. Bieg, który za­pla­no­wa­no na naj­bliż­szy week­end, od­bę­dzie się w bro­oklyń­skim Avia­tor Sports Cen­ter i za­po­cząt­ku­je cykl wy­stę­pów mo­de­lu Spark w tego typu im­pre­zach.
Che­vro­let Spark, czyli pierw­szy na rynku pół­noc­no­ame­ry­kań­skim model marki Che­vro­let z seg­men­tu mini, bę­dzie ofi­cjal­nym sa­mo­cho­dem bez­pie­czeń­stwa pod­czas cy­klicz­nych im­prez The Color Run w 2013 roku.

The Color Run to cykl nie­zwy­kle po­pu­lar­nych bie­gów miej­skich roz­gry­wa­nych na dy­stan­sie 5 000 me­trów, pod­czas któ­rych ty­sią­ce uczest­ni­ków zo­sta­ją ob­la­ne ko­lo­ro­wy­mi far­ba­mi. Pierw­sza tego ro­dza­ju im­pre­za od­by­ła się w ze­szłym roku, na­tych­miast zy­sku­jąc ogrom­ną po­pu­lar­ność. Na samym tylko Fa­ce­bo­oku The Color Run ma bli­sko pół mi­lio­na fanów.

„Che­vro­let Spark i The Color Run sta­no­wią ide­al­ną parę, po­nie­waż skie­ro­wa­ne są do osób ze śro­do­wisk miej­skich, które pro­wa­dzą nie­tu­zin­ko­wy, ak­tyw­ny tryb życia i przy­wią­zu­ją dużą wagę do sty­li­sty­ki”, wy­ja­śnia Cri­sti Landy, dy­rek­tor ds. mar­ke­tin­gu mo­de­lu Che­vro­let Spark. „Mamy na­dzie­ję, że Spark przy­pad­nie do gustu Ko­lo­ro­wym Bie­ga­czom”.

Do po­pro­wa­dze­nia no­wo­jor­skie­go biegu The Color Run przy­go­to­wa­no spe­cjal­ną wer­sję mo­de­lu. Białe nad­wo­zie po­jaz­du po­kry­to wie­lo­ko­lo­ro­wy­mi wzo­ra­mi, które mają imi­to­wać za­chla­pa­ne farbą stro­je bie­ga­czy na mecie. Motyw od­waż­nych, ja­skra­wych plam farby po­wtó­rzo­no rów­nież w ka­bi­nie.

„Chcie­li­śmy, żeby Che­vro­let Spark w wer­sji The Color Run wy­glą­dał jak jeden z uczest­ni­ków im­pre­zy i je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że przy­cią­gnie on uwagę bie­ga­czy i wi­dzów”, do­da­je Kathy Si­rvio, star­szy kie­row­nik ds. pro­jek­to­wa­nia, Ge­ne­ral Mo­tors, która brała udział w pra­cach nad pro­duk­cyj­ną wer­sją mo­de­lu Spark.

„Wi­dząc, jak wiele po­zy­tyw­nych emo­cji to­wa­rzy­szy im­pre­zom z cyklu The Color Run, stwo­rzy­li­śmy slo­gan: ‘Naj­ra­do­śniej­szy bieg na dy­stan­sie 5 000 me­trów’, a dzię­ki Spar­ko­wi uczest­ni­cy i or­ga­ni­za­cje cha­ry­ta­tyw­ne będą mogły teraz czer­pać z na­szej im­pre­zy jesz­cze wię­cej ra­do­ści”, za­uwa­ża Tra­vis Sny­der, dy­rek­tor wy­ko­naw­czy im­pre­zy The Color Run. „Je­ste­śmy rów­nież za­chwy­ce­ni fak­tem, że nasze biegi za­chę­ca­ją ludzi do pro­wa­dze­nia zdrow­sze­go i bar­dziej ak­tyw­ne­go trybu życia”.

Poza Nowym Jor­kiem Che­vro­let Spark w ra­mach cyklu The Color Run po­ja­wi się rów­nież w Wa­szyng­to­nie (9 IX), Por­t­land (29 IX), Miami (21 X), Ho­uston (11 XI), Or­lan­do (02 XII) oraz Saint Pe­ters­bur­gu (15 XII), a także pod­czas im­prez lo­kal­nych.

Motofakty.pl, Autor: (ip)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997