Car of the Year 2014 – zobacz listę kandydat

Znamy już pierw­szą 30-kę kan­dy­da­tów kon­kur­su Car of the Year 2014. Zo­bacz, które mo­de­le będą wal­czy­ły o ten pre­sti­żo­wy tytuł.

Jury skła­da­ją­ce się z 58 człon­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 22 eu­ro­pej­skie kraje wy­bra­ło wyj­ścio­we 30 mo­de­li, które będą ry­wa­li­zo­wa­ły w naj­now­szej edy­cji kon­kur­su Car of the Year.

Są to sa­mo­cho­dy obec­nie znaj­du­ją­ce się w sprze­da­ży lub takie, które po­ja­wią się w sa­lo­nach przed koń­cem 2013 roku w przy­naj­mniej 5 kra­jach eu­ro­pej­skich. Jed­nym z wa­run­ków jest rów­nież pla­no­wa­na sprze­daż na po­zio­mie co­najm­niej 5000 eg­zem­pla­rzy rocz­nie. Nie za­bra­kło nie­spo­dzia­nek, na li­ście mo­że­my zna­leźć na przy­kład ame­ry­kań­ski model Tesla Model S.

W grud­niu spo­śród kan­dy­da­tów zo­sta­nie wy­ło­nio­na pierw­sza sió­dem­ka, na­to­miast jury ogło­si zwy­cięz­cę w marcu przy­szłe­go roku na sa­lo­nie sa­mo­cho­do­wym w Ge­ne­wie. W po­przed­niej edy­cji naj­lep­sza oka­za­ła się siód­ma ge­ne­ra­cja Volks­wa­ge­na Golfa.

Oto 30 kan­dy­da­tów do kon­kur­su Car of the Year 2014 (w ko­lej­no­ści al­fa­be­tycz­nej):

 • BMW 4-Se­ries Coupe
 • BMW i3
 • BMW X5
 • Ci­tro­en C4 Pi­cas­so
 • Ford Eco­Sport
 • Ford Kuga
 • Hy­un­dai i10
 • Ja­gu­ar F-Ty­pe
 • Kia Ca­rens
 • Range Rover Sport
 • Lexus IS
 • Ma­se­ra­ti Ghi­bli
 • Maz­da3
 • Mer­ce­des-Benz S-Class
 • Mit­su­bi­shi Space Star
 • Nis­san Note
 • Opel Ca­sca­da
 • Peu­ge­ot 2008
 • Peu­ge­ot 308
 • Po­rsche Cay­man
 • Re­nault Cap­tur
 • Re­nault Zoe
 • Seat Leon
 • Skoda Octa­via
 • Sub­a­ru Fo­re­ster
 • Su­zu­ki SX4
 • Tesla Model S
 • To­yo­ta Auris
 • To­yo­ta Co­rol­la
 • To­yo­ta RAV4

Autor: mk
Źródło: Onet


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997