BMW X5 i X6 do serwisu

Nie­któ­re sa­mo­cho­dy marki BMW X5 (E70) i BMW X6 (E71), wy­pro­du­ko­wa­ne w Niem­czech, które mogą nie być bez­piecz­ne dla użyt­kow­ni­ków.
W nie­któ­rych mo­de­lach  trzpień gwin­to­wa­ny, na któ­rym umiesz­czo­na jest rolka pro­wa­dzą­ca paska wie­lo­row­ko­we­go na­pę­du al­ter­na­to­ra, może w trak­cie eks­plo­ata­cji po­jaz­du ulec zu­ży­ciu. W re­zul­ta­cie może dojść do jego zła­ma­nia i utra­ty na­pę­du przez pasek wie­lo­row­ko­wy. Może to skut­ko­wać bra­kiem na­pę­du pompy wspo­ma­ga­nia ukła­du kie­row­ni­cze­go i tym samym do utra­ty wspo­ma­ga­nia kie­row­ni­cy. Układ kie­row­ni­czy bę­dzie dzia­łał, ale bę­dzie po­zba­wio­ny wspo­ma­ga­nia.

Na rynku pol­skim kam­pa­nią na­praw­czą łącz­nie ob­ję­tych jest 2 697 sa­mo­cho­dów marki BMW X5 (E70) i BMW X6 (E71) wy­po­sa­żo­nych w sil­ni­ki die­sla (M57S lub M57Y). Lista nu­me­rów VIN w za­łącz­ni­ku.

Motofakty.pl, Autor: (ip)