Bentley potwierdził produkcję nowego SUV-a

Ben­tley chce pójść śla­da­mi m.in. Po­rsche oraz Lam­bor­ghi­ni i wpro­wa­dzić do swo­jej ofer­ty SUV-a. Pod­czas zor­ga­ni­zo­wa­ne­go kilka dni temu kon­kur­su ele­gan­cji w Peb­ble Beach przed­sta­wi­cie­le tej marki po­twier­dzi­li tę in­for­ma­cję.
Do mo­men­tu roz­po­czę­cia pro­duk­cji mo­de­lu Cay­en­ne, Po­rsche po­sia­da­ło w swo­jej ofer­cie tylko 2 mo­de­le – Bo­xster oraz 911, zaś samej fir­mie gro­zi­ło widmo ban­kruc­twa. Jed­nak dzię­ki pierw­sze­mu w hi­sto­rii marki SUV-owi, łącz­na sprze­daż aut tej marki zna­czą­co wzro­sła, przy­czy­nia­jąc się do po­pra­wy kon­dy­cji fi­nan­so­wej Po­rsche.

Ob­ser­wu­jąc suk­ces, jakim bez wąt­pie­nia było Cay­en­ne, w ślady nie­miec­kie­go pro­du­cen­ta za­mie­rza pójść także Ben­tley. Do­tych­czas, marka ta wy­twa­rza­ła je­dy­nie luk­su­so­we li­mu­zy­ny z na­pę­dem na obie osie, ko­rzy­sta­jąc ze spraw­dzo­nej tech­no­lo­gii Volks­wa­ge­na.

Wciąż jed­nak nie wia­do­mo, jak bę­dzie wy­glą­dał SUV Ben­tleya. Za­pre­zen­to­wa­ny pod­czas mar­co­wych tar­gów w Ge­ne­wie pro­to­typ EXP 9F nie spo­tkał się z cie­płym przy­ję­ciem. Od­waż­na i kon­tro­wer­syj­na sty­li­sty­ka spra­wi­ła, że po­ten­cjal­ni klien­ci nie wy­ra­zi­li za­in­te­re­sow­nia tym mo­de­lem. W związ­ku tym, sty­li­ści Ben­tleya pra­cu­ją nad nowym de­si­gnem auta.

Wia­do­mo jed­nak, że auto bę­dzie na­pę­dza­ne za­rów­no to­po­wym sil­ni­kiem W12 o mocy 600 KM, jak rów­nież tur­bo­do­ła­do­wa­nym, 4-li­tro­wym V8 o mocy 500 KM. Obie jed­nost­ki znane są z po­zo­sta­łych mo­de­li tej marki. W pla­nach jest rów­nież wer­sja hy­bry­do­wa, która ko­rzy­sta­jąc wy­łącz­nie z jed­nost­ki elek­trycz­nej bę­dzie mogła po­ko­nać nawet 30 km.

Motofakty.pl, Autor: (pp)


Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 997