Akcja serwisowa – wadliwe Aston Martiny w Polsce

Ja­gu­ar Land Rover Pol­ska Sp. z o.o. po­wia­do­mił Urząd Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów, że nie­któ­re sa­mo­cho­dy marki Aston Mar­tin, wy­pro­du­ko­wa­ne w okre­sie od 14 maja 2012 roku do 20 kwiet­nia 2013 roku (z wy­jąt­kiem mo­de­li nowy Va­nqu­ish oraz Cy­gnet i Ra­pi­de wy­pro­du­ko­wa­nych w fa­bry­ce w Graz) mogą po­wo­do­wać za­gro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa użyt­kow­ni­ków.

W nie­któ­rych w sa­mo­cho­dach marki Aston Mar­tin, z uwagi na za­sto­so­wa­nie nie­pra­wi­dło­we­go ma­te­ria­łu w pro­ce­sie pro­duk­cji, pedał przy­spie­sze­nia może pęk­nąć pod­czas jazdy, co w kon­se­kwen­cji unie­moż­li­wi zwięk­sze­nie ob­ro­tów sil­ni­ka oraz kon­ty­nu­owa­nie jazdy.

Na rynku pol­skim kam­pa­nią na­praw­czą ob­ję­te są 34 sa­mo­cho­dy marki Aston Mar­tin. Lista nu­me­rów VIN:

SCFA­D01E­69GA­12441

SCF­FDA­AE4A­GA­12843

SCF­FDA­AE1A­GA­12847

SCFA­D02E­09G­B12498

SCF­FDA­BE­7BG­B13021

SCFGD­CA­D6A­GE­02057

SCF­FDCB­D7B­GE­02452

SCF­FDCB­D4B­GE­02599

SCF­FDCB­D5B­GE­02627

SCF­FDCB­D6B­GE­02717

SCF­FDCB­D1C­GE­03355

SCF­FDC­C­DXB­GE­12682

SCF­FDC­C­DXC­GE­13171

SCFHD­DA­J0A­AF00181

SCFHD­DA­JXA­AF00253

SCFHD­DA­J6A­AF00881

SCFHD­DA­J8BA­F01046

SCFHD­DA­JXBA­F01260

SCFHD­DA­J1BA­F01261

SCFHD­DA­J9BA­F01704

SCFHD­DA­J6BA­F01739

SCFHD­DA­J0BA­F01879

SCFHD­DA­T6EG­F03543

SCFGB­BC­F7AG­S00081

SCFEB­BC­F9AG­S00395

SCFEB­BC­F7BG­S00672

SCFB­F03C09G­C12936

SCFE­FBA­C9AG­C14135

SCFE­FBA­C6AG­C14156

SCFE­FBA­K5BG­C15064

SCFE­FBA­K3CG­C16232

SCFB­F04C89G­D12653

SCFE­FB­B­K6BG­D14877

SCF­FDCB­D9C­GE­03054

Wła­ści­cie­le aut zi­den­ty­fi­ko­wa­nych po nr VIN zo­sta­ną po­in­for­mo­wa­ni li­stow­nie o pro­ble­mie oraz za­pro­sze­ni do ser­wi­sów w celu spraw­dze­nia czy w ich sa­mo­cho­dzie wy­stę­pu­je ww. wada i ewen­tu­al­ne­go do­ko­na­nia sto­sow­nej na­pra­wy (po­le­ga­ją­cą na wy­mia­nie pe­da­łu przy­spie­sze­nia oraz na wpro­wa­dze­niu drob­nej ko­rek­ty po­ło­że­nia pa­ne­lu ochron­ne­go mo­co­wa­ne­go do cen­tral­ne­go tu­ne­lu pod­ło­gi w oko­li­cach pe­da­łu przy­spie­sze­nia)

In­for­ma­cji zwią­za­nych z kam­pa­nią udzie­la JLR Pol­ska Sp. z o.o. Ge­ne­ral­ny Im­por­ter Ja­gu­ar Land Rover w Pol­sce (Dział Ob­słu­gi Po­sprze­daż­nej; adres: ul. Szysz­ko­wa 35/37, 02-285 War­sza­wa; tel. +22 35 43 430; e-ma­il: jlr@jaguarlandrover.pl; www.landrover.pl).

ONET.PL,  Źródło: UOKiK