Prawodawcy UE zgadzają się na utworzenie systemu certyfikacji usuwania dwutlenku węgla

Ustawodawcy w Parlamencie Europejskim i Radzie ogłosili, że osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie nowego rozporządzenia ustanawiającego ramy certyfikacji na potrzeby kwantyfikacji, monitorowania i weryfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. 

Porozumienie stanowi znaczący krok w kierunku wprowadzenia w prawodawstwie UE kompleksowych ram dotyczących usuwania dwutlenku węgla i redukcji emisji z gleby. Regulacje mają na celu zwiększenie wykorzystania systemów usuwania dwutlenku węgla, przy jednoczesnym zajęciu się kwestiami związanymi z greenwashingiem i budowaniu zaufania, a także zachęcaniu do rozwoju technologii usuwania dwutlenku węgla oraz tworzenie możliwości osiągania dochodu dla branż i zarządców gruntów wdrażających rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla i angażujących się w innowacyjne praktyki rolnictwa węglowego. 

Usuwanie dwutlenku węgla staje się kluczowym narzędziem w walce ze zmianą klimatu, chociaż większość technologii i rozwiązań służących do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla z atmosfery jest nadal na dość wczesnym etapie. Według przełomowego badania IPCC dotyczącego łagodzenia zmiany klimatu opublikowanego w 2022 r. scenariusze ograniczające ocieplenie do 1,5°C obejmują metody usuwania dwutlenku węgla (CDR), skalowane do miliardów ton usuwania rocznie w nadchodzących dziesięcioleciach. 

Rozwiązania w zakresie usuwania dwutlenku węgla obejmują technologie przemysłowe, takie jak projekty bezpośredniego wychwytywania powietrza, po naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla. Finansowanie projektów usuwania dwutlenku węgla może pochodzić z różnych źródeł, takich jak kredyty węglowe lub zachęty rządowe, co stwarza potrzebę systemu weryfikacji i ilościowego określenia wpływu i jakości projektów.

Wstępna propozycja ram certyfikacji została ogłoszona przez Komisję Europejską w 2022 r. i stanowi część Europejskiego Zielonego Ładu – strategii UE mającej na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Chociaż strategia ta opiera się przede wszystkim na bezwzględnych redukcjach emisji gazów cieplarnianych (GHG), emisje których nie da się wyeliminować, trzeba będzie zrównoważyć usuwaniem węgla.

We wniosku Komisji w sprawie certyfikacji wyszczególniono szereg kryteriów zapewniających jakość i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, np.:

  • potrzebę dokładnego pomiaru korzyści klimatycznych·   
  • konieczność zapewnienia, aby działania uzupełniały obecne praktyki,
  • wymóg powiązania certyfikatów z czasem trwania składowanie dwutlenku węgla
  • usuwanie dwutlenku węgla w celu zachowania celów zrównoważonego rozwoju, takich jak przystosowanie się do zmiany klimatu, rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, ochronie zasobów wodnych i morskich oraz zachowania różnorodności biologicznej, lub przyczynianiu się do ich realizacji.

Pierwotna propozycja została jednak skrytykowana przez grupy zajmujące się zrównoważonym rozwojem środowiska, które argumentowały, że nowe przepisy są zbyt niejasne i podatne na „ekościemę” . Jednym z kluczowych aspektów nowego porozumienia jest rozszerzenie zakresu rozporządzenia o redukcję emisji do gleby i utrzymanie otwartej definicji pochłaniania dwutlenku węgla zgodnie z IPCC, zamiast faworyzowania niektórych typów.

W uzgodnionych ramach wprowadzono również rozróżnienie pomiędzy kategoriami działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla i redukcją emisji, w tym:

  • trwałe usuwanie dwutlenku węgla, w ramach którego magazynowany jest węgiel atmosferyczny lub biogenny przez kilka stuleci,
  • tymczasowe składowanie dwutlenku węgla w trwałych produktach trwającym co najmniej 35 lat,
  • tymczasowe składowaniem dwutlenku węgla z upraw węglowych, np. jak przywracanie lasów i gleby,
  • zarządzanie terenami podmokłymi,
  • redukcja emisji do gleby pochodzących z rolnictwa węglowego. 

W porozumieniu utrzymano kryteria kwantyfikacji, dodatkowości, długoterminowego przechowywania i zrównoważonego rozwoju na potrzeby certyfikacji, przy czym Komisja, wspomagana przez grupę ekspertów, była zobowiązana do opracowania dostosowanych metodologii certyfikacji dla różnych rodzajów działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla. 

Ponadto w porozumieniu wzywa się Komisję do uwzględnienia mechanizmów odpowiedzialności, takich jak mechanizmy ubezpieczenia z góry, przy opracowywaniu metod certyfikacji, aby zaradzić przypadkom odwrócenia sytuacji, w których węgiel jest uwalniany z powrotem do atmosfery w okresie monitorowania. 

Po osiągnięciu tymczasowego porozumienia nowe przepisy będą musiały zostać formalnie przyjęte przez Radę UE i Parlament przed wejściem w życie.

źródło: esgtoday.com