Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

Image of workplace with paper and electronic documents and pen

Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki


PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE

  • Wstępny szacunek PKB w całym roku 2022 – ze wzrostem w ujęciu realnym 4,9% r/r po wzroście 6,8% r/r w roku 2021 roku.
  • W czwartym kwartale roku 2022 wzrost realny PKB szacowany jest na 1,8% r/r.
  • W pierwszym kwartale 2023 prawdopodobna jest recesja – na poziomie -0,6%


LUDNOŚĆ, RYNEK PRACY, PŁACE I ŚWIADCZENIA

  • W grudniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 12,1 tys. do 812,3 tys. osób.
  • Stopa bezrobocia wyniosła 5,2% i była o 0,1 pkt proc wyższa niż w listopadzie.
  • Przed rokiem w grudniu stopa bezrobocia wynosiła 5,8%.

Grudzień zazwyczaj przynosi pogorszenie w statystykach bezrobocia. Spada popyt na prace sezonowe w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Dane z grudnia były zbliżone do oczekiwanych.


BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH I JEGO GŁÓWNE SKŁADOWE

Na początku grudnia Narodowy Bank Polski zaprezentował szacunkowe dane dotyczące bilansu płatniczego w listopadzie.

  • Saldo rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2022 było ujemne i wyniosło -422 mln EUR.
  • W poprzednim miesiącu notowany był deficyt, który wyniósł -597 mln EUR.
  • Przed rokiem notowano deficyt w wysokości -1 483 mln EUR.