Certyfikat PIM RBH

CERTYFIKAT PIM – STAWKA ZA ROBOCIZNĘ

Polska Izba Motoryzacji proponuje usługę polegającą na obliczeniu rzeczywistej, zgodnej z ponoszonymi przez serwis (warsztat) kosztami, stawki za prace warsztatowe (robociznę).

Podstawą do określenia stawki za robociznę jest wyliczenie kosztu roboczogodziny ponoszonego przez serwis. Koszt roboczogodziny jest sprawą indywidualną każdego serwisu i nie powinien być utożsamiany z kosztami funkcjonowania w innych serwisach, a tym bardziej nie powinien stanowić podstawy do określania tzw. „średniej stawki w regionie”.

Koszt roboczogodziny w serwisie zależy od wielu uwarunkowań, różnych dla każdego serwisu, głównie od poziomu kosztów ponoszonych na wykonywanie usług. Czynnikami mającymi istotny wpływ na poziom tych kosztów są:

 • Wyposażenie techniczne serwisu
 • Stosowane technologie naprawcze
 • Zakres wdrożenia przepisów o ochronie środowiska i gospodarce odpadami przemysłowymi
 • Struktura organizacyjna firmy i serwisu oraz funkcjonujący w firmie system wynagrodzeń

PROCEDURA UZYSKANIA CERTYFIKATU PIM:

 1. Należy pobrać ze strony PIM Zlecenie wykonania usługi Audyt RBH”  (dokument zamieszczony również poniżej). Wypełnić i wysłać, na wskazany w nim adres. Zgłoszenie musi być podpisane przez Właściciela firmy lub w przypadku spółek prawa handlowego przez jedną z osób występujących w KRS, z podaniem stanowiska w Spółce.
 2. Oczekiwać na kontakt telefoniczny eksperta PIM; kontakt następuje nie później niż w ciągu 2-3 dni roboczych po zgłoszeniu.
 3. Po pobraniu ze strony Zestawienia informacji i wykazu danych księgowych niezbędnych do obliczenia kosztu roboczogodziny – odpowiednio Z1 lub Z2 sprawdzić czy są one możliwe do uzyskania. W tym celu najlepiej powierzyć te czynności działowi księgowości lub postępować według ustaleń z Ekspertem PIM.
 4. Utrzymywać kontakt z ekspertem PIM w celu uzgodnienia zakresu danych i informacji oraz ustaleniu terminu wizyty audytora w firmie.
 5. Podczas ustalonej wizyty ekspert dokonuje audytu warsztatu pod względem jego rozwiązań architektoniczno-budowlanych, infrastruktury, wyposażenia technicznego, stosowanych technologii, wielkości zatrudnienia i elementów organizacji pracy. Obowiązkowe jest spotkanie Eksperta PIM z osobą zarządzającą (podpisaną na Zleceniu), Kierownikiem serwisu blacharsko-lakierniczego oraz w niektórych przypadkach z główną księgową/głównym księgowym.
 6. Podczas audytu należy okazać Ekspertowi PIM dokumenty potwierdzające prawidłowość gospodarki odpadami ( Umowy oraz karty przekazania odpadów ) oraz dokumenty potwierdzające wykonanie operatu środowiskowego.
 7. W czasie audytu sprawdzane są informacje zawarte w dokumencie „ Dane o warunkach technicznych, stosowanych technologiach, ochronie środowiska i innych istotnych uwarunkowaniach w działalności serwisu”
 8. W ciągu kolejnych 7-8 dni roboczych po wizycie ekspert kontaktuje się z firmą i przekazuje wyniki obliczeń, a  w ciągu kolejnych 5-6 dni roboczych dociera do firmy przesyłka zawierająca Certyfikat oraz pisemne opracowanie zawierające Certyfikat PIM oraz towarzyszące mu dokumenty uzupełniające.

W ośmiu nieskomplikowanych i mało absorbujących punktach można przedstawić realizowany w praktyce tryb uzyskiwania Certyfikatu PIM. Prawdą jest oczywiście, że nie ma w naszym kraju przepisów prawa nakazujących bezwzględne stosowanie się do treści zawartych w takim certyfikacie. Ale nie ma również podstaw, aby takie wyliczenia, jako dokonane przez niezależny organ, bezzasadnie odrzucać. Polska Izba Motoryzacji jest organem powołanym do działania dla pożytku wszystkich uczestników rynku motoryzacyjnego i stara się od chwili swego powstania zachować obiektywizm w działaniu, stając po stronie prawa i równego traktowania się, w kontaktach wzajemnych, wszystkich stron tego rynku.

KORZYŚCI DLA WARSZTATU Z PRZEPROWADZENIA CERTYFIKACJI:

 • Otrzymasz CERTYFIKAT potwierdzający rzetelnie wyliczony koszt roboczogodziny i określoną na jego podstawie sugerowaną stawkę za robociznę.
 • Otrzymasz pisemne opracowanie (analizę) wyników audytów z podaniem metodologii liczenia kosztu roboczogodziny oraz merytorycznym uzasadnieniem dla sugerowanej stawki.

CENA:

 • łączny koszt audytu i Certyfikatu 3850,00 PLN
 • łączny koszt audytu i Certyfikatu dla firm członkowskich PIM 3300,00 PLN (firma musi przynależeć do PIM co najmniej 6 miesięcy)
 • Dla tej usługi obowiązuje 23% VAT

WYBRANE REKOMENDACJE:

 • „Certyfikat PIM rozwiązał większość problemów z uznawaniem naszej stawki przez niemal wszystkich ubezpieczycieli.” – J. Żukowski JKK Moto Sp z o.o. Katowice
 • „W końcu mam merytoryczny argument w negocjacjach z głównymi firmami na rynku ubezpieczeń.” – M. Michalik MOTO Sp. z o.o. Katowice.
 • „Już wiem ile mogę dać rabatu negocjując umowy na naprawy powypadkowe z firmami flotowymi.” – St. Kurzawski „KURZAWSKI S.A.” – Gorzów Wlkp.

Już dziś wyślij zgłoszenie na adres: sekretariat@pim.pl

Szczegółowe informacje:

Sekretariat tel. 22 845 01 40, e-mail sekretariat@pim.org.pl

Dokumenty do pobrania:

Polska Izba Motoryzacji wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedsiębiorców   przygotowała wraz z partnerami biznesowymi kompleksową ofertę. Oferta ta zawiera pakiet usług zmierzających do zwęszenia efektywności procesu likwidacji szkód komunikacyjnych. Aby zrealizować ten cel Polska Izba Motoryzacji powołała grupę ekspertów z ogromną wiedzą, praktyką i doświadczeniem.

Pakiet pomocowy obejmuje:

 • wykonywanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz audytu technicznego skutkującego wyliczeniem  indywidualnej  stawki za roboczogodzinę,
 • szkolenia grupowe i indywidualne z zakresu prawidłowego kosztorysowania napraw oraz możliwość konsultacji bieżących problemów z ekspertem do spraw napraw i kosztorysowania,
 • techniczne wsparcie dotyczące systemów eksperckich Audatex oraz DAT,
 • pomoc w procesach mających na celu skuteczną likwidację szkód komunikacyjnych na etapie przedsądowym  obejmującą:
 1. kompletowanie dokumentacji szkodowej koniecznej do prowadzenia postępowania przedsądowego i wszczęcia postępowania sądowego,
 2. poprawne oszacowania kosztów naprawy uszkodzonego samochodu, wynagrodzenia za: najem samochodów zastępczych, holowania, parkowania, zabezpieczenia pojazdu po szkodzie, sporządzenia kalkulacji naprawy,
 3. sporządzanie reklamacji,
 4. wsparcie we wszelkich czynnościach niezbędnych do zainicjowania i prowadzenia postępowań sądowych w tym również prowadzenia czynności zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (negocjacje ugodowe w toku postępowania sądowego).

Obszar działalności w głównej mierze koncentruje się na wsparciu skutecznego prowadzenia postępowań mających na celu likwidację szkód komunikacyjnych.

W przypadku zainteresowania szczegółowymi warunkami oferty i nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu:

M: pakietpomocowy@pim.pl