Zapytanie ofertowe 1/2019

Polska Izba Motoryzacji poszukuje 16 Autorów Raportu z monitorowania wdrożenia modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 w szkołach objętych pilotażem w 16 województwach Polski.

 

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Zapytanie ofertowe _ autorzy raportu pilotażu w 16 województwach

Załącznik 1 Formularz ofertowy

Załącznik 2 Formularz zgłoszeniowy kandydata na autora raportu

Załącznik 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna