Więcej e-usług w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Rada Ministrów przyjęła zmiany w przepisach Prawa o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych. Projekt nowelizacji ustawy tworzy podstawy do wprowadzenia e-usług przydatnych dla obywateli i przedsiębiorców. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione w rozporządzeniach.

– dostęp online dla kierowców do własnych danych i informacji – umożliwi im bieżące monitorowanie informacji nt. zastosowanych wobec nich kar i ograniczeń, wynikających z wykroczeń i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego; np. kierowca będzie mógł sprawdzić liczbę własnych punktów karnych.
– „Udostępnij dane pracodawcy” – zapewni weryfikację uprawnień kierowcy, czyli w praktyce przedsiębiorca, przed udostępnieniem służbowego auta pracownikowi, będzie mógł sprawdzić czy posiada on ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu.
– „Sprawdź szkołę jazdy” – pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie udostępnionych danych statystycznych, co ma zwiększyć konkurencję i przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług.
– usługa „Mój pojazd” ma pozwolić właścicielom na dostęp online do danych i informacji o własnym pojeździe.

Oprócz tych usług, następne będą tworzone w ramach projektu informatycznego CEPiK 2.0. Jest on realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki. Polega na modernizacji systemu informatycznego ewidencji pojazdów i kierowców. Prace zakończą się w 2016 r., ale stopniowo uruchamiane są kolejne elementy modernizowanego systemu.

W czerwcu 2014 r. ruszyły pierwsze e-usługi: „Historia pojazdu” i „Bezpieczny autobus”. Dzięki nim można sprawdzić niektóre informacje o używanym samochodzie, który zamierzamy kupić i zweryfikować niektóre dane autobusu, którym chcemy podróżować.

W ramach nowelizacji ustawowej rozszerzono także zakres danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Gromadzone będą w nich informacje dotyczące m.in. badań technicznych pojazdów, zdarzeń ubezpieczeniowych, danych o osobach ubiegających się o uzyskanie uprawnień, danych homologacyjnych, a także danych o instruktorach nauki jazdy, wykładowcach, egzaminatorach ruchu drogowego i lekarzach uprawnionych do badań dopuszczających do ubiegania się o uprawnienia.

Zmieniono zasady gromadzenia danych w ewidencjach CEP i CEK. Zakres danych osobowych kierowcy będzie określany w ustawie, a katalog danych nieosobowych (technicznych) będzie regulowany w rozporządzeniu.

Zgodnie z projektem, w ewidencji będą gromadzone dane o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych kategoriach posiadaczy (np. leasingobiorców), a także pojazdach niezarejestrowanych, w stosunku do których przeprowadzono badania techniczne lub zawarto umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Natomiast minister spraw wewnętrznych będzie określał w rozporządzeniu wymagania techniczne i jakościowe dotyczące standardów przesyłanych danych oraz tryb wprowadzania danych do ewidencji. Jednocześnie ma zapewnić odpowiednią jakość przekazywanych danych do ewidencji, uwzględniając jej referencyjny charakter.

Przewidziano rozwiązania, które mają poprawić jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK. Dane do tych ewidencji będą wprowadzane przez uprawnione podmioty, po ich uprzedniej weryfikacji, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Wszystkie podmioty zasilające ewidencje, w tym nowe, np. stacje kontroli pojazdów i zakłady ubezpieczeń, będą miały zapewniony bezpłatny dostęp do danych i informacji zgromadzonych w ewidencjach. Zakłady ubezpieczeń – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – będą przekazywały dane i informacje do CEP.

Przyjęto, że obowiązek zapłaty za badanie techniczne będzie powstawał z chwilą jego rozpoczęcia, a nie zakończenia. Jednocześnie opłaty ewidencyjne za wpis do CEP będą pobierane od wszystkich badań technicznych pojazdu, a nie jak dotychczas tylko od wpisu do dowodu rejestracyjnego kolejnego terminu badania technicznego.

źródło: KPRM

AUTOR:  WNP.PL (AG)