Ustawa o cenach – informacje ogólne dla każdego przedsiębiorcy

Ostatnio zauważyłam, że niektórzy przedsiębiorcy zapominają o obowiązku polegającym na informowaniu o stosowanych cenach. Spostrzeżenie to zainspirowało mnie do przypomnienia o aktualnie obowiązujących przepisach zawartych w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U.2019.178) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz.U.2015.2121).

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa o cenach towarów i usług określa sposób informowania o cenach oferowanych towarów i usług oraz skutki nieprzestrzegania jej uregulowań. A co za tym idzie każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do respektowania obowiązków, które statuuje ustawa. Warto przypomnieć podstawowe definicję, które zostały uregulowane w przedmiotowej ustawie:

a) cena jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę,

b) cena jednostkowa towaru (usługi) jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru (usługi), którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach,

c) towar jest to rzecz, również energia oraz prawa majątkowe zbywalne,

d) usługa jest to czynność świadczona odpłatnie, wymieniona w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej.

Przedsiębiorca ustalając ceny stosowane w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinien uwzględnić w nich należny podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu takim podatkiem. Wyraźnie należy podkreślić, że ceny za usługi podaje się wraz z dokładnym określeniem rodzaju i zakresu usługi. Jeżeli jest to zgodne z praktyką obrotu, ze względu na rodzaj świadczonej usługi, zamiast cen za usługę można podawać cenę jednostkową. Przy uwidacznianiu cen za usługi mogą być podawane stawki godzinowe, stawki procentowe, ceny za kilometr i inne stawki przeliczeniowe, które powinny zawierać wszystkie elementy składowe ceny.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, aby w miejscu świadczenia usług właściwie uwidocznić ceny towarów i usług w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Co do zasady cenę uwidacznia się w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym dla konsumentów. Cenę oraz cenę jednostkową uwidacznia się w szczególności:

1) na wywieszce;

2) w cenniku;

3) w katalogu;

4) na obwolucie;

5) w postaci nadruku lub napisu na towarze lub opakowaniu.

Podsumowując niniejszej rozważania, należy dodać, że ustawodawca przewidział kary pieniężne za nieprzestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy.

Jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków w zakresie określania i uwidaczniania cen wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Przy czym należy dodać, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonał swoich obowiązków, co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 40 000 zł. Warto pamiętać o tym, że przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Justyna Radek, Ekspert PIM