Szacowanie wartości zamówienia 1/2019 – 16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji pnz w branży motoryzacyjnej

16 autorów do opracowania Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, w okresie II półrocza roku szkolnego 2018/2019 w szkołach objętych pilotażem w 16 województwach Polski.

W celu ustalenia wartości zamówienia Polska Izba Motoryzacji zwraca się z prośbą o oszacowanie      
1 godziny pracy dla 16 autorów zadania, polegającego na opracowaniu Raportu z monitorowania wdrażania modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, obejmującego nie mniej niż 25 stron.

Zadanie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki