Senat poparł nowe przepisy dla kierowców

Izba Wyższa polskiego parlamentu poparła dwie nowelizacje Prawa o ruchu drogowym, wcześniej wprowadzając do nich niewielkie poprawki. Przygotowane przez resort spraw wewnętrznych nowości mają pozwolić na udoskonalenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz na uruchomienie nowych e-usług, m.in. “Sprawdź moje uprawnienia” oraz “Sprawdź informację o punktach karnych”, czyli dostęp online dla kierowców do własnych danych. Będzie można w ten sposób sprawdzić ilość punktów karnych na koncie oraz to, jakie popełniono naruszenia. W przyszłości e-usługi mają pozwolić np. na opłacenia online mandatu.

Z kolei usługa “Mój pojazd” pozwoli na dostęp online do danych i informacji o pojeździe.Kolejną usługą dostępną elektronicznie ma być “Udostępnij dane pracodawcy”. Przedsiębiorcy będą mogli weryfikować uprawnienia kierowców, tak by uniknąć sytuacji, w której udostępnią służbowe auta pracownikom nieposiadającym ważnych uprawnień.Uruchomiona ma być też e-usługa “Sprawdzenie szkoły jazdy”, pozwalająca na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów na podstawie dostępnych danych statystycznych. Wg MSW zwiększy to konkurencję między szkołami i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług.Planowane jest również utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.

Przewidziano także rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W rezultacie gromadzone będą w niej informacje dotyczące np.: badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych) i zdarzeń ubezpieczeniowych (przewidziano gromadzenie informacji o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (AC).

W ustawie są rozwiązania, które mają poprawić jakość danych i informacji gromadzonych w CEP i CEK. Jak informowało MSW, wprowadzone zostaną nowe mechanizmy, które zmniejszą ryzyko błędów w tych rejestrach.

W połowie 2014 r. ruszyły dwie pierwsze e-usługi: “Historia pojazdu” i “Bezpieczny autobus”. Pierwsza umożliwia potencjalnemu kupcowi używanego auta, zarejestrowanego w Polsce, ocenę stanu technicznego przed podjęciem decyzji o jego nabyciu. Druga – ma zwiększać bezpieczeństwo pasażerów transportu autobusowego, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, wyjeżdżających na zorganizowany wypoczynek.
Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Polega on na modernizacji systemu informatycznego CEP i CEK.

Prace mają się zakończyć w 2016 r. Jednak w związku z podziałem projektu na etapy stopniowo uruchamiane są kolejne elementy zmodernizowanego systemu. W listopadzie 2014 r. uruchomiony został moduł RESPER pozwalający na wymianę danych o prawach jazdy z państwami członkowskimi.

Druga, niewielka nowelizacja Prawa o ruchu drogowym rozszerza zakres podmiotów, uprawnionych do prowadzenia stacji kontroli pojazdów. W myśl bowiem przepisów, które wchodzą w życie w przyszłym roku, prawo takie będą miały tylko podmioty, które są “przedsiębiorstwami”. Sejmowa ustawa rozszerzyła to prawo także o jednostki, podległe np. niektórym ministerstwom. Senatorowie zaproponowali w ramach przyjętych poprawek dodanie do tej listy szkół, kształcących “w zawodach związanych z naprawą i eksploatacja pojazdów” oraz jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego.

wnp.pl, PAP