Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)

Projekt pn. „Sektorowa Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)” realizowany jest w ramach umowy nr POWR 02.12.00-00-SR01/17-00 zawartej pomiędzy Polską Izbą Motoryzacji a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 01.03.2018 r., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2018 – 30.06.2023

Projekt realizowany w partnerstwie:
• Polska Izba Motoryzacji (PIM) – Lider
• Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (KSSE) – Partner
• Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP) – Partner

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Głównym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań i dopasowanie systemu kształcenia do zapotrzebowania sektora – angażując środowisko biznesu, edukacji oraz administracji, bazując jednocześnie na doświadczeniach tych środowisk, wynikach badań i pozyskanych informacjach zwrotnych. Wypracowanie powyższych rozwiązań dla sektora nastąpi poprzez powołanie Rady ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Wartość projektu: 2 087 203,20 PLN

Kontakt w Polskiej Izbie Motoryzacji:
Bożena Oleksy
tel. 602 465 552,
email: oleksy@pim.pl

    Więcej informacji: http://radasektorowa-motoryzacja.pl/