Sejm uchwalił ustawę ws. karania piratów drogowych w krajach UE

Uła­twie­nie iden­ty­fi­ka­cji pi­ra­tów dro­go­wych w pań­stwach Unii Eu­ro­pej­skiej po­przez au­to­ma­tycz­ne prze­ka­zy­wa­nie da­nych re­je­stra­cyj­nych po­jaz­dów i ich wła­ści­cie­li prze­wi­du­je no­we­li­za­cja prawa o ruchu dro­go­wym, którą uchwa­lił Sejm.

Za usta­wą za­gło­so­wa­ło 250 po­słów. Prze­ciw było 33, zaś 142 się wstrzy­ma­ło.

No­we­li­za­cja do­ty­czy pol­skich kie­row­ców na­ru­sza­ją­cych prze­pi­sy ruchu dro­go­we­go w kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej i kie­row­ców z państw człon­kow­skich UE ła­mią­cych prze­pi­sy w Pol­sce.

No­we­li­za­cja wpro­wa­dza unij­ną dy­rek­ty­wę z 25 paź­dzier­ni­ka 2011 r. w spra­wie uła­twień w za­kre­sie trans­gra­nicz­nej wy­mia­ny in­for­ma­cji do­ty­czą­cych prze­stępstw lub wy­kro­czeń zwią­za­nych z bez­pie­czeń­stwem ruchu dro­go­we­go (tzw. dy­rek­ty­wa „cross bor­der en­for­ce­ment”). Ter­min jej wdro­że­nia minął 7 li­sto­pa­da 2013 r.

Wy­mia­na in­for­ma­cji w ra­mach Kra­jo­we­go Punk­tu Kon­tak­to­we­go bę­dzie do­ty­czyć da­nych re­je­stra­cyj­nych po­jaz­dów oraz ich wła­ści­cie­li lub po­sia­da­czy. Dane te będą prze­ka­zy­wa­ne m.in. w sy­tu­acjach: nie­sto­so­wa­nia się do ogra­ni­cze­nia pręd­ko­ści; pro­wa­dze­nia po­jaz­du bez za­pię­tych pasów bez­pie­czeń­stwa; prze­wo­że­nia dziec­ka bez fo­te­li­ka; nie­sto­so­wa­nia się do sy­gna­łów świetl­nych; pro­wa­dze­nia po­jaz­du po wy­pi­ciu al­ko­ho­lu lub pod wpły­wem nar­ko­ty­ków; ko­rzy­sta­nia pod­czas jazdy z te­le­fo­nu wy­ma­ga­ją­ce­go trzy­ma­nia słu­chaw­ki lub mi­kro­fo­nu w ręku.

Kra­jo­wy Punkt Kon­tak­to­wy ma być czę­ścią nowej Cen­tral­nej Ewi­den­cji Po­jaz­dów i Kie­row­ców (CEPiK). Wy­mia­na in­for­ma­cji bę­dzie od­by­wa­ła się w sys­te­mie te­le­in­for­ma­tycz­nym za po­śred­nic­twem ist­nie­ją­ce­go już eu­ro­pej­skie­go sys­te­mu EU­CA­RIS. In­for­ma­cje o za­gra­nicz­nych kie­row­cach, ich po­jaz­dach i do­ko­na­nych przez nich prze­wi­nie­niach dro­go­wych w Pol­sce – z Kra­jo­we­go Punk­tu Kon­tak­to­we­go będą otrzy­my­wa­ły: po­li­cja, In­spek­cja Trans­por­tu Dro­go­we­go, stra­że miej­skie, Służ­ba Celna i Straż Gra­nicz­na.

Zda­niem re­sor­tu trans­por­tu wy­mia­na da­nych re­je­stra­cyj­nych po­jaz­dów może zwięk­szyć efekt pre­wen­cyj­ny i za­chę­cić do ostroż­niej­szej jazdy kie­row­ców po­jaz­dów za­re­je­stro­wa­nych w in­nych pań­stwach człon­kow­skich UE, co w efek­cie wpły­nie na zmniej­sze­nie licz­by ofiar wy­pad­ków w ruchu dro­go­wym.

Teraz no­we­li­za­cją prawa o ruchu dro­go­wym zaj­mie się Senat

Onet.pl

Źródło: PAP