Renault chce zwiększyć sprzedaż aut na prąd

Sprze­daż aut elek­trycz­nych Re­nault znaj­du­je się na po­zio­mie niż­szym od ocze­ki­wa­ne­go. W związ­ku z tym, fran­cu­ski kon­cern za­mie­rza pod­jąć nową stra­te­gię mar­ke­tin­go­wą za­chę­ca­ją­cą do za­ku­pu tych po­jaz­dów – in­for­mu­je „autocar.co.uk”.
– „Na­szym za­da­niem jest przed­sta­wie­nie po­ten­cjal­nym klien­tom zy­sków, jakie mogą mieć ko­rzy­sta­jąc z ta­kich po­jaz­dów. Uwa­żam, że część osób wy­my­śla ogra­ni­cze­nia do­ty­czą­ce aut elek­trycz­nych, które w rze­czy­wi­sto­ści nie mają miej­sca” – po­wie­dział Ste­phen Nor­man, szef mar­ke­tin­gu Re­nault-Nis­san.

Choć kon­cern Re­nault jest li­de­rem na eu­ro­pej­skim rynku pod wzglę­dem sprze­da­ży sa­mo­cho­dów elek­trycz­nych, to Fran­cu­zi nie są za­do­wo­le­ni z re­zul­ta­tów w skali glo­bal­nej. Pro­du­cent wiąże naj­więk­sze na­dzie­je z cał­ko­wi­cie nowym mo­de­lem Zoe, który trafi na rynek w 2013 roku. – „Lu­dzie nie ku­pu­ją aut elek­trycz­nych wy­łącz­nie ze wzglę­du na ciszę, jaką ofe­ru­ją. Muszą także spra­wiać im ra­dość z jazdy, a Zoe wła­śnie takie jest” – dodał Nor­man.

Motofakty.pl, Autor: (pp) źródło: autocar.co.uk