Producenci są zawiedzeni – tym modelom się nie udało!

Nie każ­de­mu mo­de­lo­wi pi­sa­ny jest suk­ces. Cza­sa­mi sa­mo­chód może mieć pełne pre­dys­po­zy­cje i gen zwy­cięz­cy, a mimo wszyst­ko nie przy­pad­nie do gustu kie­row­com. Zo­bacz­cie przy­pad­ki, które w spo­sób szcze­gól­ny za­sko­czy­ły pro­du­cen­tów mo­to­ry­za­cyj­nych. Na li­ście nie bra­ku­je wło­skiej pięk­no­ści, nie­miec­kie­go SUV-a czy ni­sko­bu­dże­to­wej pro­po­zy­cji z Korei.

Onet.pl,  Kuba Brzeziński, Redaktor współpracujący z serwisem OnetMoto.