Podsumowanie Spotkania informacyjnego dla przedstawicieli szkół biorących udział w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej

w dniu 23 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli szkół, którzy zadeklarowali gotowość uczestniczenia w pilotażu modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej, zorganizowane w ramach projektu „Dualny system kształcenia w branży motoryzacyjnej” POWR.02.15.00-IP.02-00-001/28.

Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia projektu, harmonogram oraz stan realizacji zadań i zasady przeprowadzania pilotażu.

W dalszej kolejności zastanawialiśmy się nad stanem jakości współpracy szkoła-pracodawca. Polska Izba Motoryzacji rozumiejąc trudności w realizacji kształcenia praktycznego, złożyła kilka propozycji możliwości wspomagania szkół, np.

– opracowanie propozycji szkoleń branżowych dla nauczycieli,

– spotkań nauczycieli z pracodawcami,

– wycieczek zawodowych dla uczniów i nauczycieli do wybranych przedsiębiorstw,

– objęcie szkół patronatem,

– przygotowanie interaktywnej mapy szkół w branży MOTO i innych.

Eksperci biorący udział w projekcie, jako autorzy poszczególnych opracowań przedstawili aktualne zmiany w prawie oświatowym i odpowiadali na wiele pytań nurtujących szkoły .

Podsumowując spotkanie uzgodniliśmy, że na bieżąco będziemy informować Państwa  o sytuacji w projekcie związanej z realizacją pilotażu.

Pilotaż powinien być zrealizowany w II półroczu roku szkolnego 2018/2019. Natomiast obecnie czekamy na oceny programów modelowych przez ekspertów zewnętrznych IP MEN. Niezwłocznie po uzgodnieniu wersji końcowej programów modelowych pnz przekażemy je Państwu pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną na adres podany w Deklaracji uczestnictwa w pilotażu.

Na dzisiaj więc taka  krótka informacja dotycząca realizacji pilotażu:

 1. pilotaż dotyczy 2 grup zawodowych; diagnostyka i mechanika pojazdowa, blacharstwo i lakiernictwo samochodowe,
 2. pilotaż będzie prowadzony we wszystkich województwach, w co najmniej 1 szkole,
 3. w każdym województwie zostanie powołany 1 koordynator, którego zadaniem będzie gromadzenie informacji ze szkół w danym województwie uczestniczących w pilotażu, a na zakończenie sporządzenie raportu z przebiegu pilotażu. Praca odpłatna,
 4. każda szkoła otrzyma pakiet materiałów, zawierający modelowe programy, zawierające również zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego, a także przekażemy instrukcję  przebiegu pilotażu zawierającą m.in. narzędzia ułatwiające ocenę samego programu oraz monitorowanie realizacji programu pnz,
 5. tylko na platformie moodle (https://pim.moodle.org.pl/) udostępnimy listę szkół uczestniczących w pilotażu oraz wykaz koordynatorów wojewódzkich
 6. modelowy program będzie na pewno zawierał następujące elementy:
 • treści nauczania dla każdego z zawodów do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy,
 • rozwiązania organizacyjne dla każdego z zawodów w zakresie realizacji zajęć praktycznych, a także praktyk zawodowych, w rzeczywistych warunkach pracy,
 • wzór umowy szkoły z pracodawcą oraz wzór umowy szkoły z ckp i pracodawcą dla danej branży,
 • sposób zaangażowania nauczycieli, w tym nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz kierowników kształcenia praktycznego w realizację zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także praktyk zawodowych, a w przypadku wariantu współpracy na linii szkoła – ckp – pracodawca, również w ckp,
 • zasady zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji, umożliwiające monitorowanie jakości kształcenia praktycznego

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o zachęcanie zaprzyjaźnionych szkół z branży motoryzacyjnej do udziału w pilotażu i przesłanie Deklaracji .

Zależy nam niezmiernie na udziale i opinii jak największej liczby szkół.

Przestrzenią roboczą dla szkół biorących aktywny udział w pilotażu będzie platforma moodle https://pim.moodle.org.pl/login/index.php

Kolejne segmenty tej przestrzeni na platformie moodle będą poświęcone:

 1. zasadom przeprowadzania pilotażu;
 2. programowi praktycznej nauki zawodu (pnz);
 3. zasadom zapewniania jakości kształcenia praktycznego;
 4. narzędziom weryfikacji zasad zapewniania jakości.

Serdecznie zapraszamy Państwa do różnorodnej aktywności, przekazywania uwag, wspierania w prowadzeniu zarówno pilotażu, jak i platformy moodle.

W związku z powyższym proszę uważnie śledzić wszelkie informacje zamieszczane na platformie moodle.

Uwaga!

Jesteście Państwo dopisywani również do przestrzeni pn. Forum szkolnictwa zawodowego w branży motoryzacyjnej, aby zapewnić Państwu możliwość dyskutowania w szerszym gronie na nurtujące tematy.