ORLEN przeznaczy 120 mld zł na zielone inwestycje

Do 2030 roku nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN wyniosą w sumie około 320 mld zł (to ponad 2 razy więcej niż w wersji strategii ogłoszonej w 2020 r.). 120 mld zł, czyli ok. 40% tej sumy, zostanie przeznaczone na zielone inwestycje, w tym energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Nowa Grupa ORLEN – większa, silniejsza i w pełni zdywersyfikowana – wygeneruje ponad 400 mld zł EBITDA LIFO do 2030 roku, co przełoży się na większe możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, w oparciu o atrakcyjną, progresywną politykę dywidendową. Rekomendowany poziom dywidendy za 2022 rok jest najwyższy w historii i wynosi 5,5 zł na akcję. Dynamiczny rozwój i inwestycje Grupy ORLEN będą napędzać polską gospodarkę, modernizując branżę energetyczną i paliwową oraz pozytywnie wpływając na tworzenie nowych miejsc pracy.

ORLEN przedstawia nowe cele redukcyjne, zgodnie z którymi do 2030 roku planuje o 25% zmniejszyć emisje CO2 w segmencie wydobycia, rafinerii i petrochemii; aż o 40% (CO2/MWh) ograniczyć emisję w segmencie energetyki i wreszcie aż o 15% zredukować intensywność emisji pochodzących ze sprzedanych produktów energetycznych (NCI). Dodatkowo, koncern zobowiązał się zakończyć produkcję energii z węgla do 2035 roku. Wszystko to znacząco przybliży ORLEN do osiągnięcia ambitnie zakładanej neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Regionalny lider zielonej transformacji z szerokim portfelem OZE

Koncern planuje przeznaczyć ponad 25 mld euro na zielone inwestycje. Duży nacisk położono na odnawialne źródła energii. ORLEN prawie czterokrotnie, bo aż do 9 GW mocy, zwiększa swoje ambicje w tym obszarze jeśli chodzi o perspektywę do 2030 roku. Chce rozwijać projekty OZE na lądzie i na morzu, nie tylko w Polsce, ale również na rynkach międzynarodowych. Mają to być zarówno inwestycje w offshore (głównie Morze Bałtyckie oraz Północne), onshore, fotowoltaikę, magazyny energii czy energetykę wodną.

ORLEN aspiruje również do bycia liderem produkcji biogazu i biopaliw w Europie Środkowej. Do 2030 roku chce operować flotą biogazowniami, produkując łącznie 1 mld m3 biogazu. W segmencie biopaliw Grupa ORLEN zamierza osiągnąć ponad 3 mln t rocznego wolumenu produkcji biokomponentów. Koncern znacząco zwiększa swoje plany w zakresie rozwoju elektromobilności. W konsekwencji ORLEN zamierza wdrożyć ambitną międzynarodową strategię elektromobilności, z naciskiem na rynek polski, czeski i niemiecki, która zakłada stworzenie sieci ponad 10 tysięcy punktów ładowania.

ORLEN chce zająć pozycję regionalnego lidera w zakresie produkcji, transportu, dystrybucji oraz wykorzystania odnawialnego wodoru w przemyśle oraz transporcie. Ambicją koncernu jest produkcja docelowo ponad 130 kt tego gazu rocznie. ORLEN zamierza też inwestować w infrastrukturę do wychwytywania dwutlenku węgla pozwalającą m.in. na realizację celów dekarbonizacyjnych grupy. Celem jest osiągnięcie ok. 3 mln t CO2 wychwyconych emisji rocznie. W planach jest także rozwój obszaru energii atomowej. Zgodnie z założeniami do 2030 roku ORLEN będzie posiadać jeden reaktor SMR (300 MW) zainstalowanej mocy) i potencjał do rozwoju dalszych jednostek w kolejnych latach.

ORLEN przeznaczy 120 mld zł na zielone inwestycje
(materiały partnera)
Maksymalizacja wyników w dotychczasowych obszarach działalności

Ważnym elementem zaktualizowanej strategii Grupy ORLEN jest wzmocnienie pozycji kluczowego gracza w sektorze wydobycia gazu w Europie Środkowej oraz inwestycje we wzrost wydobycia w Norwegii (łącznie ponad 12 mld m3 wydobycia gazu do 2030 roku). Koncern chce również, poprzez nowe kontrakty na dostawy LNG oraz rozwój floty własnych i wyczarterowanych statków gazowych, uplasować się jako sprawdzony dostawca gazu w regionie.

ORLEN będzie też umacniał pozycję operatora najbardziej konkurencyjnego portfolio aktywów rafineryjnych w Europie Środkowej. Istotnym elementem jest także budowany silny segment petrochemiczny (w zakresie produktów zaawansowanych i specjalistycznych) z rosnącym udziałem w miksie produktowym (powyżej 25% w 2030 roku). Rozważany jest również, we współpracy z partnerami – Saudi Aramco, potencjał dla nowego zakładu zintegrowanego z rafinerią, który uzupełniałby portfolio Grupy ORLEN.

Jeśli chodzi o energetykę konwencjonalną to celem ORLENU jest budowa portfela aktywów, w skład którego wchodzić będą jednostki CCGT, w tym nowe instalacje dekarbonizujące i bilansujące polski system elektroenergetyczny (zastępujące starzejące się elektrownie i elektrociepłownie węglowe). W planach jest m.in. budowa CCGT w czeskim Litvinovie. Docelowo koncern zamierza posiadać ok. 4 GW zainstalowanej mocy CCGT w 2030 roku.

Jeśli chodzi o segment detalicznym to celem pozostaje umocnienie pozycji wiodącego sprzedawcy szerokiej gamy produktów energetycznych na rynku środkowoeuropejskim. W strategii zawarto rozwój sieci sprzedaży do 3,5 tysiąca punktów oraz dalsze inwestycje w energię przyszłości – paliwa niskoemisyjne i elektromobilność.

ORLEN przeznaczy 120 mld zł na zielone inwestycje
(materiały partnera)
Stabilne fundamenty finansowe ze wzrostową ścieżką dywidendy

Strategia Grupy ORLEN bazuje na precyzyjnym modelu finansowym. Zróżnicowane źródła generowania wartości są gwarancją stabilności rozwoju biznesowego. Pozwolą one budować odporność koncernu na wahania rynkowe oraz realizować wartość w obszarach transformacji energetycznej. Realizacja przedstawionych celów strategicznych przyczyni się do podwojenia bazowego wzrostu zysku EBITDA koncernu do blisko 13 mld euro (ok. 60 mld zł). Połowa wzrostu będzie wynikiem nowych inwestycji, opartych o długofalowe trendy technologiczne, konsumenckie i środowiskowe.

Pomimo ambitnych planów inwestycyjnych ORLEN zakłada również dalszy podział zysku z akcjonariuszami. Wraz z Koncern planuje dalej regularnie dzielić się zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Wraz z aktualizacją strategii wprowadza nową, uatrakcyjnioną politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami, PKN ORLEN będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40% skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych , wygenerowanych przez Grupę ORLEN w poprzednim roku obrotowym. Będzie to jednak nie mniej niż dywidenda bazowa (gwarantowana), której poziom został ustalony na 4 zł na jedną akcję dla 2022 roku i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,2 zł na jedną akcję w 2030 roku. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej (gwarantowanej) w skali dekady aż o 49%.

Jednocześnie, z uwagi na bardzo solidne wyniki osiągnięte przez koncern w 2022 roku, Zarząd zdecydował o wydaniu wstępnej rekomendacji w zakresie wypłaty dywidendy z zysku 2022 roku, w wysokości 5,5 zł na akcję. Finalna rekomendacja, potwierdzająca ten poziom, zostanie wydana zaraz po zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą zaudytowanego jednostkowego raportu rocznego PKN ORLEN za 2022 rok..

Źródło: www.money.pl