Nieprawidłowości w likwidacji szkód Komunikacyjnych OC

W dniu dzisiejszym Polska Izba Motoryzacji oraz AUTOMOBILKLUB POLSKI zorganizowały wspólne szkolenie dotyczące eliminacji nieprawidłowości w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych.

Spotkanie przyciągnęło dużą liczbę uczestników.

Pierwsza część szkolenia rozpoczęła się od przywitania gości przez P. Andrzeja Palczewskiego, Dyrektora AUTOMOBILKLUB POLSKA. Kolejnym punktem programu było wystąpienie P. Waldemara Mrówczyńskiego, Wiceprezesa Polskiej Izby Motoryzacji, który przedstawił temat dotyczący nieprawidłowości w likwidacji szkód komunikacyjnych OC wynikających z wniosków zgłaszanych do Rzecznika Finansowego tj. zaniżanie wartości rynkowej pojazdu, metody wyliczania oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w realizacji świadczenia, uwzględniającego utratę wartości handlowej pojazdu wyliczanej przez TU. Wystąpienie opatrzone było przykładami z doświadczenia nabytego podczas wieloletniej kariery zawodowej w prowadzeniu serwisu.

Po wystąpieniu P. Waldemara Mrówczyńskiego kolejną prelekcją było przedstawienie kalkulacji szkód liczonych metodą kosztorysową, realizowaną w zakładach ubezpieczeń z wykorzystaniem systemów Audatex, Eurotax. Prezentację przeprowadził P. Dariusz Kauwa i szczegółowo omówił temat dotyczący części alternatywnych, stawki roboczogodziny, odstępstwa od technologii naprawy producentów pojazdów. Zinterpretował objaśnienia załączane do kalkulacji przez TU a także na wybranych przykładach szkód objaśnił uzyskiwanie rabatów, potrąceń itp.

Po przerwie głos zabrał P. Waldemar Konik, Votum, który zwrócił uwagę na zaniżanie kosztów naprawy w kalkulacjach oraz problemy z wyliczaniem ubytku wartości handlowej pojazdu.

Kolejne wystąpienie dotyczyło szczegółowego omówienia Wytycznych KNF w likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Cele i zadania nadzoru oraz odpowiedzialność za spełnianie standardów zawartych w Wytycznych. Omówienia Wytycznych KNF podjął się Expert PIM, P. Janusz Szcześniak.

Po prelekcji Experta PIM głos zabrał P. Artur Żółkowski, DAT Polska, który z uczestnikami przeprowadził praktyczne ćwiczenia wykonania kalkulacji.