no adverts for now
Strona główna AUTOMOTIVE KE zatwierdziła polski program 173 mln euro inwestycji w infrastrukturę wodorową

KE zatwierdziła polski program 173 mln euro inwestycji w infrastrukturę wodorową

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy państwa na rozwój infrastruktury wodorowej o wartości 173 mln euro na stacje ładowania i tankowania pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych w Polsce, poinformowała Komisja.

Celem programu jest stworzenie kompleksowej sieci infrastruktury ładowania wzdłuż dróg lokalnych i transeuropejskich (TEN-T).

Program ma mieć budżet w wysokości ok. 173 mln euro (800 mln zł) i obejmować okres od 2021 do 2025 roku. Środek zatwierdzony przez KE składa się z dwóch części: (i) 151 mln euro (700 mln zł) na inwestycje w stacje ładowania dla pojazdów z napędem elektrycznym, z naciskiem na stacje szybkiego ładowania i infrastrukturę ładowania poza miastami; oraz (ii) 22 mln euro (100 mln zł) – na budowę ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru w ramach projektu pilotażowego. Celem pilotażu jest zebranie danych rynkowych i biznesowych dotyczących sektora transportu, napędzanego wodorem w Polsce.

W ramach programu wsparcie ma mieć formę dotacji bezpośrednich i być ograniczone do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest otwarty dla wszystkich podmiotów gospodarczych spełniających określone standardy, na przykład w zakresie interoperacyjności infrastruktury, czytamy także.

Ponadto wnioskodawcy będą musieli spełnić kryteria kwalifikowalności związane z wymogami wykonalności finansowej i organizacyjnej projektów, w tym odpowiednią lokalizacją wspieranej infrastruktury. Komisja oceniła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który umożliwia państwom członkowskim wspieranie rozwoju niektórych rodzajów działalności gospodarczej, służących wspólnym interesom.

Komisja uważa, że środek ten będzie stanowił zachętę do stosowania pojazdów nisko i zeroemisyjnych, a tym samym znacząco przyczyni się do redukcji emisji CO 2 i zanieczyszczeń, zgodnie z UE klimatu i celów środowiskowych i celów określonych przez politykę Zielonego Ładu.

Komisja stwierdziła, że zostaną wprowadzone niezbędne zabezpieczenia ograniczające pomoc do minimum. W szczególności m.in. (i) wnioski będą weryfikowane w niedyskryminacyjnej, otwartej i przejrzystej procedurze; (ii) maksymalna kwota pomocy dla pojedynczego beneficjenta będzie ograniczona; oraz (iii) znaczna część budżetu zostanie udostępniona tylko małym i średnim przedsiębiorstwom.

W ocenie KE, wkład programu w realizację celów środowiskowych i klimatycznych UE przewyższa wszelkie potencjalne zakłócenia konkurencji i handlu spowodowane wsparciem.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Europejski Zielony Ład przedstawiony w grudniu 2019 roku, określa harmonogram osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050. Aby ją osiągnąć, niezbędne jest zmniejszenie o 90% emisji pochodzących z transportu.

Źródło: www.gazetaprawna.pl