Interpelacja nr 28931 do prezesa Rady Ministrów w sprawie powołania grupy roboczej do uporządkowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

W dniu 15 stycznia 2019 roku, do prezesa Rady Ministrów wpłynęła interpelacja (nr 28931) w sprawie powołania grupy roboczej do uporządkowania rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Posłem zgłaszającym był Jerzy Gosiewski

Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku likwidacji szkód komunikacyjnych.

Radio Auto Moto. Komentarz dr. Janusza Lubowicza, Eksperta PIM. 

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI (nr 28931)

Panie Premierze!

Składam wniosek o powołanie grupy roboczej, która podjęłaby się próby uporządkowania zagadnień związanych z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych.
Mając na uwadze liczbę osób – uczestników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, liczbę poszkodowanych w zdarzeniach drogowych (w tym liczbę osób zabitych i rannych), całość zagadnień związanych z rynkiem finansowym ubezpieczeń komunikacyjnych, branży motoryzacyjnej – naprawczej i serwisowej oraz handlu częściami zamiennymi, postuluję, aby w celu uporządkowania wszystkich spraw w tym obszarze powołać grupę roboczą, w skład której wchodziliby wszyscy uczestnicy tego segmentu rynku, gdyż podejmowane przeze mnie, często z kolegami posłami, próby zaangażowania w ten proces Ministerstwa Finansów okazały się nieskuteczne.

W latach 2017-2018 mieliśmy od naszych wyborców wiele sygnałów o nieprawidłowościach występujących podczas likwidacji szkód komunikacyjnych. Najczęściej dotyczyło to odszkodowań w wysokości niewystarczającej na należytą naprawę uszkodzonego samochodu, dedykowanie do napraw części tanich (tzn. niskiej jakości), czyli działań prowadzących do wejścia poszkodowanego na drogę sądową. Zapoznając się z branżą ubezpieczeń komunikacyjnych, stwierdziliśmy, że obejmuje ona większość pełnoletnich mieszkańców naszego kraju (ponad 23 miliony pojazdów, co jest równe tej liczbie zawartego w roku 2017 ubezpieczenia OC). Z tej ogromnej liczby mieszkańców naszego kraju statystycznie ok. 7% ma szkody komunikacyjne, a z nich znaczna część ma uwagi odnośnie do procedur i postępowania towarzystw ubezpieczeniowych podczas likwidacji szkód.

Przytoczone liczby wskazują na to, że obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne to ok. 15 mld zł z tytułu wykupionych polis OC w 2017 r, a po stronie likwidacji szkód jest branża handlu częściami zamiennymi, zakłady rzemieślnicze, ok. 8 tys., wartość wypłat za 2017 rok to kwota 8,5 mld złotych, z tego części zamienne stanowią 60% tej kwoty. Nie do pominięcia są wpływy podatkowe, szczególnie podatku VAT i obrotowego z tej działalności.

Pozwalam sobie zwrócić uwagę na ważny segment zagadnień wynikających z jakości naprawionego samochodu, który wrócił do eksploatacji. Zaniżone odszkodowanie, złej jakości części i niskiej jakości naprawa w konsekwencji powodują obniżenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odpowiedzi na interpelacje, które składaliśmy do Ministerstwa Finansów, nie tylko nie informowały o podejmowaniu działań, o kierunku analizy przyczyn i poprawy obecnej sytuacji, ale często zawierały zapewnienia o tym, że nieprawidłowości nie występują. Ponieważ liczba spraw sądowych, w których pozywane są towarzystwa ubezpieczeniowe, z roku na rok rośnie, a koszty przegranych procesów tym bardziej rosną (np. w roku 2014 ponad 230 mln zł, a w 2015 wynosiły ponad 480 mln zł wg informacji KRBRD), sytuacja moim zdaniem wymaga uzdrowienia.

Biorąc pod uwagę liczbę uczestników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, liczbę poszkodowanych, w tym liczbę osób zabitych i rannych w zdarzeniach drogowych, wskazane byłoby rozważyć możliwość powołania międzyresortowej grupy roboczej uzupełnionej o wszystkich uczestników tego segmentu rynku, która uporządkowałaby całość zagadnień związanych z rynkiem finansowym ubezpieczeń komunikacyjnych, branży motoryzacyjnej naprawczej i serwisowej oraz handlu częściami zamiennymi i wypracowała rozwiązania służącego poprawie bezpieczeństwa na drogach i sprawiedliwości społecznej dla dobra wszystkich użytkowników dróg.

Panie Premierze!

Czy rozważy Pan możliwość powołania grupy roboczej, która podjęłaby się próby uporządkowania zagadnień związanych z rynkiem ubezpieczeń komunikacyjnych?

Z poważaniem