Interpelacja 31518 – niejasności dotyczące procedury uzyskania certyfikatu rzeczoznawcy

W dniu 15 maja 2019 roku, do Minister Przedsiębiorczości i Technologii, P. Jadwigi Emilewicz wpłynęła INTERPELACJA (nr 31518) w sprawie dokumentu DAC-12

Posłami zgłaszającymi byli Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski, Krzysztof Maciejewski

Interpelacja jest jednym z efektów działań Ekspertów Polskiej Izby Motoryzacji, której celem jest unormowanie zasad szerokorozumianego rynku motoryzacyjnego.

PEŁNA TREŚĆ INTERPELACJI

Szanowna Pani Minister!

W ramach spotkań z wyborcami rzeczoznawcy samochodowi przedstawili mi swoje uwagi i wytknęli niejasności dotyczące procedury uzyskania certyfikatu, którego posiadanie jest konieczne, aby rzeczoznawca został wpisany na listę, którą prowadzi Ministerstwo Infrastruktury.

Certyfikaty potwierdzające kompetencje rzeczoznawcy uzyskują w akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jednostkach, a sam proces certyfikacji sformalizowany jest w dokumencie DAC-12, w którym określony jest przebieg certyfikacji. Dokument ten jest wydawany i co pewien czas aktualizowany przez PCA. W ostatniej wersji tego dokumentu (ma obowiązywać od 6.07.2019 r.), który rzeczoznawcy otrzymali do wglądu, jest wiele niezrozumianych zapisów, jak np. odniesienie do ustawy o transporcie drogowym, w której zadaniem rzeczoznawcy samochodowego jest tylko stwierdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu do nauki jazdy. Ponadto w dokumencie DAC-12 jest odniesienie do rzeczoznawców samochodowych wykonujących ekspertyzy związane z ruchem drogowym i techniką pojazdową, nieokreślone w ww. ustawach (tj. Prawo o ruchu drogowym i ustawa o transporcie drogowym). Poza tym moi rozmówcy wskazali, że w dokumencie DAC-12 są zapisy niezgodne z definicją rzeczoznawcy samochodowego zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym, art 79a.

Wysoki poziom zawodowy certyfikowanych rzeczoznawców samochodowych to ważna sprawa z uwagi na rolę, jaką spełniają w gospodarce, m.in. przy likwidacji szkód komunikacyjnych, rekonstrukcji wypadków drogowych, udziału w pracach wymiaru sprawiedliwości w charakterze biegłych itp., dlatego bardzo ważne jest precyzyjne i zgodne z zapisami w ustawie definiowanie ich kompetencji.

Pani Minister, czy można potwierdzić indywidualne kompetencje jakiegoś specjalisty (wydać stosowny certyfikat) w obszarze, który nie jest określony w ustawach?

Jeżeli PCA samodzielnie nie jest w stanie opracować pozbawionego wad dokumentu formalizującego proces certyfikacji i pozbawionego zapisów przypominających zasady dotyczące rzeczoznawstwa samochodowego w PRL, to może PCA powinno to zrobić we współpracy z jednostkami posiadającymi akredytację?

Pani Minister, czy rozważa Pani wydanie stosownych poleceń umożliwiających podjęcie działań, aby zapowiadane na 6.07.2019 r. wdrożenie pozbawionego opisanych wad dokumentu DAC-12 było możliwe?

Z poważaniem