Grupa PSA potraja swój regularny dochód z działalności i finalizuje proces restrukturyzacji

  • 5 proc. regularnej marży operacyjnej z oddziału motoryzacyjnego z roku 2015;
  • operacyjny wolny przepływ pieniężny wytworzony w roku 2015 na poziomie 3,8 mld Euro;
  • w sumie w okresie dwóch lat sięgający sumy 6 mld Euro;
  • wszystkie cele przekroczone: Grupa PSA ukończyła przed terminem realizację planu rekonstrukcji;
  • w dniu 5 kwietnia 2016 r. Grupa przedstawi swój plan strategiczny zyskownego wzrostu;

„Nasz plan wykonaliśmy w całości w rekordowym czasie dzięki zaangażowaniu całej firmy i jej współpracowników” – powiedział Carlos Tavares, Prezes Zarządu Grupy PSA Peugeot Citroën.- „Ten wspólnie odniesiony sukces niezmiernie mnie cieszy. Dzięki niemu nasza firma wraca do grona najbardziej konkurencyjnych w branży i dowodzi swoich możliwości. W niestabilnym środowisku międzynarodowym kluczem od odnoszenia sukcesów są zwinność biznesowa i skuteczność w działaniu. Te atuty będziemy w stanie w pełni wykorzystać podczas realizacji naszego nowego planu strategicznego zyskownego wzrostu”.

Dochód pro forma1) Grupy za rok 2015 wyniósł 56 mld 328 mln Euro, w porównaniu do 53 mld 301 mln Euro w roku 2014. Po reklasyfikacji działalności Automotive Exteriors firmy Faurecia, dochód netto wzrósł o 6 proc., do sumy 54 mld 676 mln Euro.

Podobną poprawę w stosunku do roku 2014 wykazał dochód Oddziału Motoryzacyjnego – wzrósł o 4 proc., do 37 mld 514 mln Euro. Głównymi czynnikami wzrostu były podwyżka cen netto, korzystny asortyment produktów oraz efekty skali, jak również korzystny wpływ kursów walutowych.

Dochód Regularny z Działalności Grupy potroił się, osiągając w roku 2015 poziom 2 mld 733 mln Euro,
w porównaniu do 797 mln Euro w roku 2014. Wzrost napędzany był przede wszystkim przez oddział motoryzacyjny, który zanotował wzrost o 1 mld 808 mln Euro, dzięki pozytywnemu asortymentowi produktów. Fakt ten odzwierciedla powodzenie rynkowe gamy młodych modeli, a w drugiej kolejności również inicjatyw w zakresie obniżania kosztów, podjętych w drugiej połowie 2015 roku. Ogólna poprawa wynika w ponad jednej trzeciej z korzystnego środowiska operacyjnego.

Dochód Regularny pro forma z działalności Oddziału Motoryzacyjnego, obejmujący 50 proc. wyników chińskich joint ventures, wzrósł o 1 mld 882 mln Euro, do kwoty 2 mld 248 mln Euro.

Wydatki nieregularne Grupy, w roku 2015 sięgające 757 mln Euro, wynikały w głównej mierze z kosztów restrukturyzacyjnych, ponoszonych przez Oddział Motoryzacyjny.

Wydatki finansowe Grupy wyniosły 642 mln Euro, w porównaniu do 755 mln Euro w roku 2014.

Zysk netto Grupy za rozpatrywany okres, wyniósł łącznie 1 mld 202 mln Euro, co stanowi wzrost o 1 mld 757 mln Euro w stosunku do roku 2014.

Bank PSA Finance zgłosił Dochód Regularny z Działalności na poziomie 514 mln Euro2), co stanowi wzrost o 177 mln Euro w stosunku do roku 2014. Dzięki partnerstwu strategicznemu z organizacją Santander Consumer Finance, Grupa skorzystała z warunków refinansowania należących do najbardziej konkurencyjnych na rynku.

Dochód Regularny z Działalności firmy Faurecia wyniósł 830 mln Euro, wykazując wzrost rok do roku o 235 mln Euro.

Wolny przepływ pieniężny spółek produkcyjnych i sprzedażowych wyniósł łącznie 3 mld 658 mln Euro, co wynika z poprawy w zakresie funduszy z działalności, wzrostu wymogów w zakresie kapitału obrotowego o 942 mln Euro oraz z dywidend od chińskich joint ventures z Dongfeng i od Banku PSA Finance.

Po odliczeniu wydatków restrukturyzacyjnych i pozycji nieregularnych, wolny przepływ pieniężny z działalności za rozpatrywany okres wyniósł 3 mld 803 mln Euro.

Całkowity inwentarz na dzień 31 grudnia 2015 r., wliczając niezależne punkty sprzedaży, wynosił 350 tys. pojazdów, co stanowi wzrost o 11 tys. egz. w stosunku do stanu na koniec roku 2014.

Pozycja finansowa netto spółek produkcyjnych i sprzedażowych na dzień 31 grudnia 2015 r. była pozytywna na poziomie 4 mld 560 mln Euro, stanowiąc wzrost w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. o 4 mld 012 mln Euro.

Perspektywy rynkowe

W roku 2016 Grupa oczekuje wzrostu rynku motoryzacyjnego o ok. 2 proc. w Europie i o 5 proc. w Chinach, licząc się jednocześnie ze spadkiem o ok. 10 proc. w Ameryce Łacińskiej i o 15 proc. w Rosji.

Grupa przekroczyła swoje cele operacyjne

Osiągając wolny przepływ pieniężny wytworzony w roku 2015 w kwocie 3,8 mld Euro, Grupa przekroczyła swój cel na okres 2015-2017, wynoszący 2 mld Euro.

Celem Grupy było osiągnięcie marży3) z działalności na poziomie 2 proc. dla Działu Motoryzacyjnego w roku 2018, z planowanym celem w zakresie marży na poziomie 5 proc. w okresie kolejnego planu średniookresowego na lata 2019-2023. Co więcej, także ten cel został przekroczony przed terminem, jako, że dział motoryzacyjny zgłosił marżę z działalności na poziomie 5 proc. już w roku 2015.

Grupa PSA Peugeot Citroën przedstawi swój plan zyskownego wzrostu w dniu 5 kwietnia 2016 r.

Ponieważ rok 2015 jest ostatnim rokiem odbudowy podstaw finansowych Grupy, nie zostanie zgłoszona propozycja wypłaty dywidendy za rok finansowy 2015. Polityka w zakresie dywidendy zgodna z praktyką w tym sektorze zostanie zaproponowana na okres od roku finansowego 2016.

Kalendarz finansowy

  • 27 kwietnia 2016: dochód za pierwszy kwartał 2016 r.
  • 27 lipca 2016: wyniki okresowe za rok 2016
  • 26 października 2016: dochód za trzeci kwartał 2016 r.

Źródło: www.citroen-media.pl