FELIETON: z teczki szkodowej adwokata: „Znalezione w pismach naszych przeciwników”

Miesiąc styczeń jest zawsze dla nas w Kancelarii miesiącem podsumowań ubiegłego roku. Podsumowania te są zawsze skoncentrowane na sprawach prowadzonych przez nas tj. m.in sprawach z zakresu tzw. ubezpieczeń gospodarczych czyli także ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Większość czytelników wie, że ta gałąź prawa nie należy do kategorii prostych zagadnień prawnych, z uwagi na pojawiające się tam elementy obszernej i wymaganej wiedzy technicznej.

Wracając jednak do głównego wątku, chciałabym w krótkim zarysie przedstawić Państwu kilka – naszym zdaniem najczęściej pojawiających się i zarazem wzbudzających niepokój na przyszłość fragmentów pism.

Czytelnicy, którzy zajmują się tzw. likwidacją szkód – zdając sobie na pewno sprawę z zagrożenia jakie stwarza powtarzane i implikowane wyrażenie takie jak: „średnia stawka roboczogodziny”. To tylko jeden z wielu przykładów – pokazujących jednak w jakim nieubłagalnym kierunku zmierza minimalizowanie odpowiedzialności naszych przeciwników – i to nie tylko na etapie przedprocesowej likwidacji szkody, ale także procesowej.

 1. „wnoszę o wskazanie konkretnych zakładów naprawczych, które biegły brał pod uwagę ustalając wysokość kosztów rbh”
 2. „niezrozumiałe jest wskazanie, że biegły nie korzystał z ofert powszechnie znanych aukcji online?; na jakiej podstawie biegły wskazuje, że dotyczą one innych pojazdów o innym zakresie uszkodzenia?; czy wskazując na konkretny pojazd nie można na podstawie aukcji ustalić wartości rynkowej?; czy aukcje są powszechną platformą sprzedaży pojazdów uszkodzonych?”
 3. „całkowicie niezrozumiałe jest dla Pozwanego, że biegły uchyla się od podania zakładów naprawczych i stawek w nich stosowanych”; uchylanie się biegłego jednoznacznie prowadzi do wniosku, że biegły nie ma takich informacji, co powoduje, ze jego wyliczenia są hipotetyczne”
 4. „w kwestii korzystania z aukcji online biegły wskazuje, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, która obejmuje nabywanie pojazdów uszkodzonych”
 5. „biegły nie jest właścicielem pojazdu i nie ma interesu prawnego”
 6. „jeśli nie zdecydujesz się na naprawę w warsztacie naszej sieci naprawczej, to przed rozpoczęciem naprawy, prosimy uzgodnij z nami wszystkie jej koszty; oznacza to, że warsztat, który wybierzesz, powinien przesłać do nas kosztorys oraz fakturę za naprawę”
 7. „pozwany pragnie podkreślić, że nie stoi na stanowisku, jakby poszkodowany zobowiązany był do poszukiwania najtańszej oferty najmu pojazdu zastępczego”.
 8. *„wnioskowany przez Pozwanego wniosek dotyczący zob. Powoda do złożenia ksiąg rachunkowych jest całkowicie nieuprawniony, tudzież nie mający znaczenia dla sprawy, gdyż niniejsze postępowanie dotyczy zakresu odpowiedzialności cywilnej i nie jest postępowanie karno-skarbowym”
 9. „Ponadto pozwana powinna zwrócić uwagę na okoliczność, że powód nie przedłożył żadnego harmonogramu naprawy pojazdu poszkodowanego”
 10. „poszkodowany” jest zobowiązany do zmniejszenia skutków powstałej szkody”
 11. stawka za rbh wskazana przez Powoda, jest rażąco wysoka…

 

Z eksperckimi pozdrowieniami,

adwokat dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska

ekspert PIM

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Pedagogiczny Kraków)