Dalszy wzrost sprzedaży Audi

Po­dob­nie jak w pierw­szym pół­ro­czu 2012 r., rów­nież w lipcu Audi AG za­no­to­wa­ło dwu­cy­fro­wy wzrost sprze­da­ży. Kon­cern na całym świe­cie sprze­dał w ubie­głym mie­sią­cu ok. 119 600 aut, co daje wzrost o 12,9 proc.
Do naj­lep­sze­go lipca w hi­sto­rii firmy przy­czy­ni­ły się Stany Zjed­no­czo­ne, gdzie na­stą­pi­ło naj­więk­sze, bo 28 pro­cen­to­we, zwięk­sze­nie sprze­da­ży. Rów­nież w Niem­czech za­uwa­żal­nie wzrósł popyt na sa­mo­cho­dy z In­gol­stadt. Ich sprze­daż zwięk­szy­ła się tu o 10,7 pro­cent. Łącz­nie, w ciągu pierw­szych sied­miu mie­się­cy bie­żą­ce­go roku, Audi na całym świe­cie do­star­czy­ło klien­tom ok. 852 900 sa­mo­cho­dów, o 12,4 pro­cent wię­cej niż w po­rów­ny­wal­nym okre­sie ubie­głe­go roku.

„Po tym po­myśl­nym wej­ściu w dru­gie pół­ro­cze, w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach dzię­ki no­we­mu A3, czeka nas dal­sze umoc­nie­nie sprze­da­ży“ – po­wie­dział Ru­pert Sta­dler, pre­zes Za­rzą­du Audi AG. „Pra­gnie­my bo­wiem, by także obec­nie wpro­wa­dza­na na rynek  ge­ne­ra­cja A3 była pio­nie­rem w seg­men­cie pre­mium sa­mo­cho­dów kom­pak­to­wych.“

więcej>>

Motofakty.pl, autor: (ip0