Brembo podsumowało IV kwartał 2020

W IV kw. 2020 Brembo odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej oraz zysku netto.

Wyniki za IV kwartał 2020 r.

Skonsolidowane przychody netto Grupy Brembo za czwarty kwartał 2020 r. wyniosły 648,7 mln euro, co oznacza wzrost o 4,5% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku (+ 7,8% w stosunku do kursów wymiany typu “like-for-like”).

 

Na poziomie geograficznym w czwartym kwartale 2020 r. prawie wszystkie rynki, na których działa Grupa, wykazywały oznaki ożywienia po ogólnym spowolnieniu, które miało największy wpływ na 2020 r. w następstwie trwającej nadal pandemii.

 

Sprzedaż wzrosła o 7,9% we Włoszech, 0,9% w Niemczech i 1,3% we Francji, podczas gdy Wielka Brytania wykazała spadek o 5,1%.

 

Jeśli chodzi o kraje spoza UE, w Indiach wzrost wyniósł 22,1% (+ 34,0% w przeliczeniu na podobnym kursie wymiany), w Chinach 19,4% (+ 21,3% w przeliczeniu na podobny kurs wymiany) ), podczas gdy Japonia zakończyła ten okres na poziomie -22,1% (-21,3% w przeliczeniu na podobny kurs wymiany).

 

W Ameryce Południowej spadek wyniósł 21,1% (wzrost o 9,2% w przeliczeniu na podobny kurs wymiany), podczas gdy w Ameryce Północnej (USA, Kanada i Meksyk) doszło do wzrostu o 3,5% (+ 9,8% w przeliczeniu na podobny kurs wymiany).

 

Jeśli chodzi o segmenty rynku, zastosowania samochodowe wzrosły o 2,6%, motocykle o 6,4%, pojazdy użytkowe o 15,9%, a wyścigowe o 8,1%.

 

EBITDA wyniosła 121,6 mln EUR (marża EBITDA: 18,7%) w kwartale sprawozdawczym, zasadniczo tak samo jak w roku poprzednim, kiedy wyniosła 121,2 mln EUR (marża EBITDA: 19,5%).

 

EBIT w IV kwartale wyniósł 70,5 mln EUR (marża EBIT: 10,9%), co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu do 69,3 mln EUR (marża EBIT: 11,2%) w czwartym kwartale 2019 r.

 

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 63,5 mln euro (9,8% sprzedaży), a zysk netto wyniósł 64,8 mln euro, co oznacza wzrost o 17,5% w porównaniu z czwartym kwartałem 2019 roku.

 

Zadłużenie finansowe netto na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 384,7 mln EUR, co oznacza spadek o 121,0 mln EUR w porównaniu do stanu na 30 września 2020 r. (505,7 mln EUR). Po wyłączeniu wpływu MSSF 16 dług finansowy netto wyniósłby 175,8 mln euro, co oznacza spadek o 144,3 mln euro w porównaniu z 30 września 2020 r.

Wyniki za okres zakończony 31 grudnia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skonsolidowane przychody netto Grupy Brembo wyniosły 2 208,6 mln EUR, co oznacza spadek o 14,8% w porównaniu do 2019 r. (-13,3% na podstawie kursów wymiany typu “like for like”).

 

W 2020 roku koszty sprzedaży i inne koszty operacyjne netto wyniosły 1 405,3 mln euro, przy 63,6% stosunku do sprzedaży, co stanowi wzrost w ujęciu procentowym w porównaniu do 62,7% w roku poprzednim.

 

Koszty osobowe wyniosły 425,0 mln euro, przy współczynniku 19,2% do przychodów, nieznacznie wzrastając w porównaniu z ubiegłorocznym (18,0% sprzedaży).

 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie liczyło 11 039 osób, co oznacza wzrost o 171 osób w porównaniu z rokiem poprzednim (10 868 osób).

 

EBITDA za rok 2020 wyniosła 388,7 mln EUR (marża EBITDA: 17,6%) w porównaniu do 515,2 mln EUR (marża EBITDA: 19,9%) w 2019 r.

 

Po odliczeniu amortyzacji i odpisów z tytułu utraty wartości w wysokości 207,6 mln euro EBIT wyniósł 181,1 mln euro (8,2% sprzedaży).

 

Koszty odsetkowe netto wyniosły 25,2 mln EUR za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. (11,1 mln EUR w 2019 r.) i obejmowały straty netto z tytułu różnic kursowych w wysokości 8,1 mln EUR (dodatnie różnice kursowe w wysokości 3,2 mln EUR w 2019 r.) oraz inne koszty odsetkowe netto w wysokości EUR 17,1 mln (14,3 mln euro za rok poprzedni).

 

W oparciu o stawki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi szacunkowa kwota podatków wyniosła 17,8 mln EUR, przy stawce podatkowej 11,4%. Spadek stawki podatku w porównaniu z rokiem poprzednim (22,2%) wynikał z ulgi netto Patent Box w wysokości 19,8 mln EUR odnotowanej w czwartym kwartale 2020 r.

 

Zysk netto na koniec roku wyniósł 136,5 mln euro.

Wyniki zatwierdzone dzisiaj przez Radę Dyrektorów Brembo są dowodem na to, że firma była zarządzana skutecznie i uważnie w bardzo trudnym roku, a rentowność Grupy udało się uchronić poprzez szybkie i zdecydowane powstrzymanie wpływu negatywnych tendencji na rynku. Wyniki Brembo za 2020 r. świadczą o solidnej pozycji i pozwalają wznowić wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, po zawieszeniu w ubiegłym roku z powodu wybuchu pandemii Covid-19. Nasze wyniki w czwartym kwartale były szczególnie obiecujące: na głównych rynkach widoczne było ożywienie, szczególnie w Chinach i Indiach, gdzie odnotowaliśmy nawet dwucyfrowy wzrost. Chociaż scenariusz rynkowy nadal jest kształtowany przez brak stabilności, to Brembo rozpoczęło 2021 r. z solidnymi podstawami. Firma jest zdeterminowana, aby przeciwstawić się kryzysowi zdrowotnemu poprzez dalszą ochronę pracowników i wspieranie klientów w ich działalności. Będziemy aktywnie reagowali na ciągle zmieniającą się sytuację w przemyśle motoryzacyjny, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom służącym dążeniu do zrównoważonej mobilności.
Alberto Bombassei
prezes Brembo

 

Źródło: www.motofaktor.pl