VW zakończy współpracę z Mercedesem?

Jak po­da­je agen­cja Reu­ters, Volks­wa­gen pla­nu­je za­koń­czyć współ­pra­cę z Mer­ce­de­sem w za­kre­sie pro­duk­cji po­jaz­dów użyt­ko­wych. Umowa ta jed­nak na pewno nie wy­ga­śnie do końca 2016 roku.
Po­ro­zu­mie­nie po­mię­dzy kon­cer­na­mi do­ty­czy pro­duk­cji naj­więk­szych po­jaz­dów do­staw­czych, czyli VW Cra­fte­ra i Mer­ce­de­sa Sprin­te­ra. Pro­du­cent ze Stut­t­gar­tu li­czył na kon­ty­nu­ację tej współ­pra­cy, jed­nak Volks­wa­gen za­mie­rza pra­co­wać nad ko­lej­ną ge­ne­ra­cją Cra­fte­ra wspól­nie z MAN-em, który na­le­ży do Grupy VW.

W ten spo­sób, kon­cern z Wol­fs­bur­ga chce za­cie­śnić współ­pra­cę po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi mar­ka­mi kon­cer­nu, a także wzmoc­nić wła­sną ofer­tę mo­de­li użyt­ko­wych.

Motofakty.pl