SZKOLENIE 07.02.2017: Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV

Celem szkolenia „ Uprawnienia  eksploatacyjne do 1kV (SEP)” jest przygotowanie uczestników do obsługi urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do eksplotacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.  Uprawnienia SEP  do 1 kV wymagane są do szkoleń i obsługi hybrydowych układów napędu.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Podstawy elektrotechniki

2. Zasady budowy, działania oraz normy i warunki techniczne budowy  urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zasady budowy i działania : instalacji elektrycznych, transformatorów, silników elektrycznych prądu stałego i przemiennego, baterii akumulatorów   i  urządzeń oświetlenia elektrycznego.

3. Ochrona przeciwporażeniowa stosowana przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do 1 kV.   Ochrona przeciwporażeniowa przy urządzeniach o napięciu 1 kV. Norma PN – HD 60364 – 4 – 41 . Układy sieci TN, TT , IT . Rodzaje ochron przeciwporażeniowych. Środki ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu i ich wymagania. Klasy ochronności odbiorników oraz ochrony obudów urządzeń elektrycznych. Działanie prądu przemiennego i stałego na organizm człowieka.

4.  Zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zasady eksploatacji . Dokumentacja eksploatacyjna i techniczna w zakładzie pracy. Instrukcje eksploatacji oraz ich wymagania dla poszczególnych urządzeń i  instalacji elektroenergetycznych. Oględziny i przeglądy urządzeń . Norma PN – EN 50110 . Eksploatacja urządzeń elektrycznych.

5. Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, środowiska oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Zasady bhp , p.poż. Wykonywanie prac przy urządzeniach elektroenergetycznych pod napięciem , w pobliżu napięcia i po wyłączeniu napięcia . Prace bez polecenia na pracę i na polecenie pisemne. Organizacja pracy . Sprzęt ochronny . Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zasady postępowania podczas pożaru . Wyposażenie obiektów w sprzęt przeciw pożarowy.  Budowa i działanie gaśnic i ich oznaczenia . Zagrożenia podczas gaszenia pożaru. Wpływ na środowisko urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 200  zł brutto.

DATA SZKOLENIA: 07.02.2017 r. (wtorek)

MIEJSCE SZKOLENIA: Warszawa

GODZINY SZKOLENIA: 10.00 – 16.00

Formularz zgłoszeniowy

CENA:

I OSOBA 369 PLN brutto + ustawowy koszt egzaminu 200  zł brutto

*podane ceny są cenami brutto w PLN

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT: Beata Półtorak, Dyrektor  Biura CRM w Warszawie

mobile 608 502 875, e-mail: beatapoltorak@motoryzacja.home.pl