Nadchodzi nowy model Citroena?

W in­ter­ne­cie po­ja­wi­ło się zdję­cie pre­zen­tu­ją­ce nowy model Ci­tro­ena. Czy bę­dzie to ocze­ki­wa­ny DS9?

W 2012 roku Ci­tro­en za­pre­zen­to­wał przy­cią­ga­ją­cy uwagę kon­cept o na­zwie Nu­me­ro 9, czyli za­po­wiedź ko­lej­ne­go mo­de­lu z linii DS. Już wkrót­ce od­bę­dzie się pre­mie­ra tego sa­mo­cho­du – naj­praw­do­po­dob­niej na wrze­śnio­wych tar­gach we Frank­fur­cie. Pierw­szym sy­gna­łem, który na to wska­zu­je jest fo­to­gra­fia krą­żą­ca w sieci. Wy­gląd auta ze zdję­cia wska­zu­je na po­kre­wień­stwo wła­śnie z Nu­me­ro 9.

Sa­mo­chód ma tra­fić do pro­duk­cji w 2014 roku i naj­praw­do­po­dob­niej bę­dzie prze­zna­czo­ny na rynek chiń­ski. Nie wia­do­mo czy trafi rów­nież do Eu­ro­py, cho­ciaż płyn­ne linie tego mo­de­lu z pew­no­ścią przy­pa­dły­by w gusta klien­tów ce­nią­cych sobie ele­gan­cję.

Autor: mk
Źródło: Onet