Mercedes pobił rekord produkcji

Mer­ce­des po­wi­nien być za­do­wo­lo­ny z 2013 roku, pro­du­cent usta­no­wił nowy re­kord pro­duk­cji.

W ciągu roku 2013 z linii mon­ta­żo­wych Mer­ce­de­sa zje­cha­ło aż 1,49 mln eg­zem­pla­rzy sa­mo­cho­dów. Dzię­ki temu firma usta­no­wi­ła nowy re­kord. Do tego osią­gnię­cia przy­czy­ni­ło się roz­po­czę­cie mon­ta­żu no­we­go mo­de­lu CLA. Przez pierw­sze czte­ry mie­sią­ce pro­duk­cji klien­tom do­star­czo­no aż 12 tys. eg­zem­pla­rzy tego sa­mo­cho­du.

2013 to także rok nowej Klasy S, który jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych se­da­nów Pre­mium. Mer­ce­des w fa­bry­ce w Sin­del­fin­gen pro­du­ko­wał aż 460 eg­zem­pla­rzy tego auta dzien­nie.

W 2014 roku Mer­ce­des za­pre­zen­tu­je naj­wię­cej no­wo­ści od 2009 roku. Bę­dzie to moż­li­we dzię­ki spo­rym in­we­sty­cjom. Firma prze­zna­czy­ła ok. 1 mld euro w fa­bry­kę w Sin­del­fin­gen, 1,2 mld euro w za­kład w Ra­statt oraz 1 mld euro w fa­bry­kę w Bre­men. Po­nad­to Mer­ce­des bę­dzie roz­wi­jał pro­duk­cję w Chi­nach oraz Bra­zy­lii.
Autor: mk
Źródło: Onet