Badania na rynek – w tym roku też duży budżet oraz zmiany w kryteriach

Do końca lutego trwa jeszcze nabór wniosków do konkursu Badania na rynek, a już wiadomo, że 20 marca rozpocznie się kolejny nabór, w którym mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie dla projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.

Tak jak przy poprzednich naborach tak i w tym z dostępnych środków – a jest ich najwięcej jak do tej pory bo aż 1,25 mld PLN – wydzielono cześć alokacji na poziomie 500 mln PLN dla projektów realizowanych w miastach średniej wielkości. Pozostała część budżetu w wysokości 750 mln PLN została przydzielona dla konkursu horyzontalnego.

Organizacja konkursu

Analogią do konkursu z 2017 roku jest sposób organizacji naboru wniosków. Oba konkursy również będą podzielone na rundy, a nabór będzie trwał do 5 grudnia br. Należy jednak zwrócić uwagę, że PARP zastrzegł sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naborów wniosków o dofinansowanie pod warunkiem wyczerpania alokacji środków. Dlatego przedsiębiorcy nie powinni zwlekać z decyzją o składaniu projektów.

Warto przypomnieć (pisaliśmy o tym tutaj), że od 2018 roku wszystkie Instytucje realizujące konkursy z Programu Inteligentny Rozwój wprowadziły nowy sposób oceny wniosków. PARP nie będzie już oceniał wniosków formalnie. Ocena projektów będzie dwuetapowa i aby przejść do Etapu II, projekt będzie musiał otrzymać 4 punkty, co oznacza, że będzie musiał spełnić wszystkie kryteria dostępu. Rezygnacja z oceny formalnej ma przyspieszyć proces oceny, który do tej pory nierzadko bardzo się przedłużał.

Jakie warunki należy spełnić?

Po pierwsze należy pamiętać, że konkurs jest przeznaczony jedynie dla firm z sektora MŚP (więcej informacji tutaj), które przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln PLN (dotyczy średnich firm) lub 600 tys. PLN (dotyczy mikro i małych firm).

Po drugie konkurs nakłada na projekt wymóg minimalnej wysokości kosztów kwalifikowanych oraz określa maksymalny poziom dotacji na projekt. Warto w tym miejscu przypomnieć, że wysokość wsparcia zależy od wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz od lokalizacji inwestycji. Poniższa grafika pokazuje intensywność wsparcia w poszczególnych województwach Polski. Od 2018 roku zmienił się poziom wsparcia w Warszawie – zmalał z 15% do 10%.

Badania na rynek 2018

 

Jak zmieniły się kryteria?

Na początku stycznia br. Komitet Monitorujący Programu Inteligentny Rozwój dokonał kolejnej zmiany kryteriów w konkursie Badania na Rynek.

Z Etapu I oceny usunięto całkowicie kryterium dotyczące złożenia przez Wnioskodawcę jednego wniosku o dofinansowanie dotyczącego danego projektu w konkursach równoległych. Należy się spodziewać, że zapisy regulujące tą kwestię pozostaną uwzględnione jedynie w Regulaminie konkursu.

W Etapie II oceny wprowadzono istotną zmianę w kryterium dotyczącym konieczności wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych. Dotychczas przedsiębiorca mógł złożyć wniosek, w którym planował wdrożenie wyników prac B+R realizowanych samodzielnie lub na jego zlecenie. Od teraz wyniki prac B+R mogą również zostać zakupione. Zmiana ta spowoduje, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła uczestniczyć w konkursie, gdyż bariera jaką dla niektórych była konieczność posiadania wyników prac badawczych prowadzonych samodzielnie lub na zlecenie została wyeliminowana. Niemniej należy podkreślić, że zakupienie wyników prac B+R przez Wnioskodawcę będzie najniżej punktowane – tylko 1 punkt na 3 możliwe. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą pamiętać, że przedstawiane w projekcie wyniki prac B+R muszą być kluczowe dla opracowania / udoskonalenia produktu bądź usługi, która ma być w ofercie wnioskodawcy.

Z pozostałych zmian, o których warto wspomnieć to uszczegółowienie form dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych przez pożyczkodawcę (dotyczy to jedynie projektów, w których przedsiębiorąca zakłada finansowanie projektu poprzez pożyczkę) – dodano możliwość przedstawienia zaświadczenia z banku o wysokości środków na rachunku pożyczkodawcy.

Doprecyzowano zapisy w kryterium dotyczącym zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Ponadto w poszczególnych punktach kryteriów uszczegółowiono informacje o możliwości jednokrotnego uzupełnienia lub poprawienia wniosku na etapie oceny.

Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać w ocenie to 27. Zapisy regulaminu konkursu powinny natomiast wskazać jaka będzie minimalna liczba punktów wymagana do otrzymania dofinansowania.

Więcej informacji